Rödgrönt debattsvar till Skattebetalarnas förening

Dick Kling, ordförande för Skattebetalarnas förening och moderat statssekreterare till skatteministern Bo Lundgren 1991–1994, skriver 27 december att politiker måste ställa saker mot varandra för att hålla på resurserna. Det har han rätt i, men han har skygglapparna på när han problemformulerar i övrigt.

Hälften av alla landsting höjde skatten 2012 eller 2013. Detta gör inga majoriteter, oavsett politisk färg, av ren glädje utan för att det är nödvändigt. Borgerliga regeringen har sänkt flera skatter sedan dem tillträdde 2006, men tar inte hänsyn till att situationen blir ohållbar ute i landet. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har påtalat detta flera gånger, men regeringen slår dövörat till i sin skattesänkariver.

Vi har senaste tiden konstaterat att regeringens budget varit grovt felkalkylerad. Dyra reformen med sänkta restaurangmomsen tycks inte ge vare sig sänkta priser eller många fler jobb. Det årliga underhållet till järnvägen tog slut i september, vilket märktes under 2012 års vintermånader.Regeringen sänker skatter och drar samtidigt ned på anslagen till olika delar av välfärden så att i detta fall landstingen får ta kostnaderna. Det landar i skattehöjningar för medborgarna.

Vi konstaterar även att Kling skickat in liknande insändare till andra lokaltidningar. Han är väldigt generell i sin analys: han vill helt enkelt undvika skattehöjningar till varje pris. Han tar ingen hänsyn till Landstingets Västmanlands särskilda satsningar på primärvård, psykiatri och kollektivtrafik. Välfärdssatsningar vi bedömer vara absolut nödvändiga.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)
Annonser

Höjd ambitionsnivå i Landstinget Västmanland

Svar i Fagersta-Posten (16/11) på debattartikel från Sjukvårdspartiets Bosse Berg och Gunnar Stenås.

Sjukvårdspartiets representanter uppmanar rödgröna landstingsmajoriteten att dra lärdom av historien gällande den aktuella höjningen av landstingsskatten. En uppmaning är helt på sin plats, sett till att det varit två tidigare mindre lyckade justeringar.

Skattehöjning 2001, som refereras till, saknade en detaljerad plan för hur pengatillskottet skulle användas. Denna höjning ledde till en hög generell kostnadsutveckling i landstinget.

När den borgerliga majoriteten, i koalition med Sjukvårdspartiet, höjde skatten 2007 efter Heby kommuns länsbyte sa vi att den genomfördes i fel tid och hade fel syfte. Med Heby försvann inkomster men även 13000 patienter. Denna skattehöjning ledde, återigen, till en hög generell kostnadsutveckling.

Vi visar att denna gång ska pengarna gå till tre prioriterade områden: primärvård, psykiatri och kollektivtrafik. Samtidigt fortsätter vårt effektiviseringsarbete i sjukhusvården. Det är parallella arbeten i samma process som ska minska belastningen på sjukhusvården och öka främst vårdcentralernas, men också hälsocentrernas, betydelse.

Vi lovar ingenting om återställande av skattenivåer; förra mandatperiodens majoritet klarade inte av att återställa som de hade ambition att göra. Istället för ett sådant löfte är det viktigare att västmanlänningarna märker att denna målinriktade välfärdssatsning är en signal om landstingets ökade ambitioner.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Niclas Bergström (S)

Debattsvar om våra rödgröna landstingssatningar

Vi hoppas liksom den borgerliga alliansen på ett maktskifte för kommunernas och landstingens bästa. Men som vi betonat tidigare ska det skiftet ska vara på regeringsnivå. Regeringens krympande anslag till landstingen sätter hård press på vården.

För att satsa på välfärden behövs en aktiv ekonomisk politik. Nya tillskott till primärvård, psykiatri och kollektivtrafik är en del av detta. Borgerliga alliansen ser tydligen inte det som en höjd ambitionsnivå eller öppen politisk styrning.

Vi ser att det behövs avsättas mer pengar till primärvården. Vi vill fånga upp patienten tidigare i vårdkedjan och göra mer förebyggande hälsoarbete. Från sjukhusvården kan vi dock inte ta pengar – varje krona är intecknad. Men vi arbetar parallellt för att nå fler effektiviseringsåtgärder i sjukhusvården.

Att psykiatrin behöver pengar, något som inte minst Kristdemokraterna efterlyst, det är än tydligare nu under massarbetslöshet och ökade samhällsklyftor. Psykisk ohälsa är den diagnosgrupp som ökar mest inom vården. Borgerlig passivitet inför detta duger inte.

Vår satsning på kollektivtrafiken ger signalen att vi måste investera för att människor ska kunna bo och stanna i Västmanland. Framtidsinriktat, resurssmart och tillgängligt för hela länets befolkning. Vi väntar på Centerpartiets beskrivning över hur deras kollektivtrafiksatsningar faktiskt skulle finansieras.

Barn- och ungdomshälsans arbete är viktigt. Den drivs fram till i år med tillfälliga statliga projektpengar vilket därför gjort dess framtid osäker när regeringen drar undan mattan för de svenska landstingen. Med satsningar därkan verksamheten fortsätta. Våra barn och ungdomar kan fortsätta få viktig vård och hjälp.

Sjukhuset i Köping går med betydande underskott och det måste vi hantera. 85 000 invånare i upptagningsområdet ska inte bekymra sig för akutens framtid. Hur borgerliga alliansen tänkt säkerställa akutmottagningen i Köping, det har inte beskrivits.

Idag har Västmanland landets näst lägsta landstingsskatt. Efter höjningen är vi fortfarande under rikssnittet. Den satsning som nu kommer på primärvården, psykiatrin och kollektivtrafiken visar vad vi vill fokusera på.

Vad borgarna fokuserar konstruktivt på, det är oklart. Men de fick i alla fall ihop en debattartikel om det.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)
Denna debattartikel har publicerats i flera länstidningar senaste veckan.

Halvtidsintervju: Juha Rundgren

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands åtta rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Idag intervjuas Juha Rundgren (V).

Juha Rundgren

Vilket är ditt ansvarsområde och hur går arbetet där?
Det är psykiatri och IT som är mina ansvarsområden.

Båda verksamheterna är mitt i en förändrings- och moderniseringsprocess. Vuxenpsykiatrin har fått ordentlig modernisering av den fysiska miljön och arbetar målmedvetet med metodutveckling.  Beroendevården har äntligen samlats i ett centrum med hög kompetens. BUP har kommit halvvägs i ett projekt som har till uppgift att skapa så kallad första linjens nivå, verksamhet för att hantera lätt och måttlig psykisk ohälsa hos barn och ungdom.

Rättspsykiatrin finns numera i landets fräschaste och mest ändamålsenliga lokaler, både för patienterna och personalen. Verksamheten fungerar väl men lever sedan flera år i väntans tider inför en ny lagstiftning för all tvångsvård.

Inom området IT har förnyelsens vindar blåst sedan något år tillbaka. En omorganisering av hela IT-strukturen i landstinget pågår. Medarbetare i vårt landsting arbetar även för nationell samordning och rationalisering av IT. Ett arbete som kommer att leda till högre säkerhet och funktionalitet till samma kostnad som idag.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
För första gången i landstingets historia har folkhälsoperspektivet lyfts fram till den plats där det hör hemma. Det gäller bara att kunna lyfta finansiering av det lika högt. Till skillnad från den förra majoriteten lyckades vi kommunalisera hemsjukvården.

Vilka prioriteringar vill du göra fram till valet?
Öka tillgängligheten samt att öka insatserna på förebyggande hälsa för att få den bästa hälsan för våra innevånare. Det finns nu också en ärlig ambition att ta tag i frågorna – eller kanske snarare ödesfrågorna – kring kollektivtrafiken vilket vi fortsätter vårt arbete med.


Kontakt
Juha Rundgren
070-2846030
juha.rundgren@ltv.se

Framgångsrikt arbete för färre tvångsåtgärder uppmärksammas i P4

Psykiatrin i Västmanland har genom systematiskt arbete lyckats nästintill halvera antalet tvångsåtgärder inom slutenvården. Det har bland annat gjorts genom att varje patient har fått en tydlig kontaktperson för ökad kontinuitet.

Nu uppmärksammas projektet i Radio Västmanland.

– Det här är en fantastisk satsning, just att personalen på avdelning får en
chans att påverka. Det är ju de som har kunskapen om patienten, vad de har för
behov och hur man ska utföra det, säger projektledare Ulrica Nordström till SR P4.

– Tvångsåtgärder tas till när ingen annan utväg finns och kan upplevas som starkt kränkande för individen. Därför är det glädjande att psykiatrin har lyckats hitta arbetssätt som minskar behovet av tvångsåtgärder, säger Juha Rundgren, landstingsråd med ansvar för psykiatri.