Landstinget Västmanland firar 150 år

På lördag den 14 september är det dags för Landstingets dag på Culturen i Västerås. Det är på dagen 150 år sedan Landstinget Västmanland bildades!

På plats finns en 14 meter lång historisk utställning som berättar om de 150 år som gått i landstingets historia. Det blir film, föreläsningar, goda råd och idéer om hälsa samt en inspirerande mässa.

Det digra programmet innehåller 39 föreläsningar och föreställningar samt närmare 40 utställare.

På lördagen kan du träffa representanter från de rödgröna hela dagen.

Landstingets dag den 14 september riktar sig till alla västmanlänningar – stora som små, unga som gamla – och är start för en rad aktiviteter i hela länet under hösten.

Men firandet startar faktiskt redan dagen innan, fredagen den 13 september, med Landstingets dag för alla medarbetare.

Till stora delar är programmet lika de båda dagarna – med en väsentlig skillnad. Den 13/9 kommer ett stort antal medarbetare och verksamheter inom landstinget att premieras för särskilt goda insatser.

Med anledning av denna stora satsning inbjudes medier till en pressträff på fredagen, där det blir möjligt att ta del av utställningar, föreläsningar, premieringar och möta medarbetare.

Medverkande från de rödgröna vid pressträffen är landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S) och förste vice ordförande Juha Rundgren (V).

Annonser

Pressmeddelande: Nytt sjukhus och nya bostäder i Sala

De rödgröna i Landstinget Västmanland och Socialdemokraterna i Sala presenterar nu satsningar på Salas välfärd. Landstinget ska bygga ett helt nytt sjukhus medan Sala kommun ska renovera det nuvarande sjukhuset till att bli nya bostäder. 

De rödgröna i Landstinget Västmanland och Socialdemokraterna Sala kommun har tagit fram en gemensam lösning i enlighet med tidigare avsiktsförklaring att utveckla lasarettsområdet utifrån ett helhetsperspektiv och bästa möjliga samhällsnytta.

– Sala får en ny sjukhusbyggnad som samlar landstingets verksamheter, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S). Vår målsättning är att det nya sjukhuset ska kunna börja byggas 2014 och stå klart 2016. Vi rödgröna i landstinget är glada att tillsammans med den socialdemokratiska ledningen i Sala kommun funnit en så bra helhetslösning för sjukvård och bostäder som dessutom skapar jobbtillfällen och förutsättningar för en hållbar tillväxt i Sala.

– Äntligen har vi arbetat oss fram till en bra lösning på hur vi kan satsa på att modernisera hälso- och sjukvården i Sala samtidigt som vi löser lokalproblem för både Landstinget och Sala kommun, säger landstingsrådet Lars Flodin (MP).

Sjukhusbyggnaden säljs till Sala kommun som planerar att där renovera och bland annat bygga bostäder. I vårdcentralens lokaler planerar kommunen att kunna flytta in och samla förvaltningsverksamhet.

– Sala växer befolkningsmässigt och då är såna här investeringar viktiga för att skapa framtidstro och arbetstillfällen, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S). Vi tar vara på de fastigheter som finns och är redo att satsa på en ombyggnation av sjukhuset. Det är en byggnad med sin historia och som vi vet betyder mycket för medborgarna.

 – Det är viktigt att Sala får fler bostäder eftersom vi har brist på hyresrätter, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Ulrika Spårebo (S).

Kontaktinformation

Landstinget Västmanland
Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S) – 070-5130018
Lars Flodin, landstingsråd med ansvar för fastighetsfrågor (MP) – 072-1530090

Sala Kommun
Per-Olov Rapp, kommunstyrelsens ordförande Sala (S) – 0224-74 71 00
Ulrika Spårebo, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (S) – 0224-74 71 02

Ja till rödgröna satsningar i landstinget

Den rödgröna landstingsmajoritetens förslag om satsningar med fokus på primärvård, psykiatri och kollektivtrafik röstades igenom vid onsdagens fullmäktige. Satsningarna möjliggörs genom en höjning av landstingsskatten med 50 öre.

– Vi har sett behovet att utveckla primärvården, psykiatrin och kollektivtrafiken. Paketet vi genomför är väl genomtänkt för att möta dagens och framtidens utmaningar. Skattehöjningen måste ha tydliga mål. Det är bra att vi tillsammans med alliansrepresentanter betonat värdet av styrning och uppföljning så pengarna används rätt, säger landstingsrådet Denise Norström (S).

Landstinget Västmanland lägger idag 16,9 % av sin budget på primärvården. Med dessa satsningar växlar man upp primärvården i nivå med rikssnittet för andra landsting.

– Det är en strukturell förändring som vi initierar inom vården. Satsningen på primärvården och psykiatrin är viktig för att avlasta sjukhusvården, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). Alliansen i landstinget däremot ordinerar samma recept som tidigare med ytterligare besparingar i sjukhusvården, trots att delar av verksamheten går på knäna.

– Landstingsplanen är en investering i framtiden! Människorna som söker sjukhusvård blir fler och fler. Människor som egentligen inte skulle behöva sjukhusvård, om de kunde få hjälp tidigare. Om vi kan hjälpa dem tidigare, kommer mycket lidande och stora belopp kunna sparas, säger landstingsrådet Lars Flodin (MP). Läs mer

Tommy Levinsson blir nytt landstingsråd

Tommy Levinsson har föreslagits som nytt socialdemokratiskt landstingsråd i Västmanland. Det meddelade landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström i samband med en presskonferens nu på morgonen.

Tommy Levinsson ersätter Lars Eriksson som landstingsråd den 1 oktober. Han ska främst arbeta med kollektivtrafikfrågor, inte minst tågtrafiken. Han behåller även flera uppdrag som han haft de senaste åren i landstinget inom kost- och varuförsörjning samt Samtrafiken.

– Jag ser fram emot att få ett så spännande uppdrag som det innebär att vara landstingsråd, säger Tommy Levinsson. Med den nyinrättade kollektivtrafikmyndigheten kommer många politiska avvägningar behöva göras för att Västmanland ska vara en konkurrenskraftig, klimatsmart och turistvänlig region.

– Det känns tryggt att Tommy Levinsson ska få arbeta med kollektivtrafikfrågorna, säger Denise Norström. Han har politisk erfarenhet och har de senaste åren kunnat specialisera sig på kollektivtrafiken.

– Samarbete med grannlänen och Stockholmsregionen är av avgörande betydelse för framtida arbetstillfällen och ett fungerande näringsliv. Med infrastruktursatsningar och en klok strategi för pendlares villkor så ger vi Västmanland en god chans att generera tillväxt. Vi måste ge människor goda möjligheter att röra sig innanför och över länets gränser, avslutar Tommy Levinsson.

Kontakt
Tommy Levinsson
072-1530082 eller tommy.levinsson@ltv.se

Arvid Hedeborg, politisk sekreterare (S)
072-1530084 eller arvid.hedeborg@ltv.se

Fakta om Tommy Levinsson
Född 1957 i Viby, Närke
Bor på Skiljebo
Utbildad bagare
Tjänstledig arbetsförmedlare
Förtroendevald i landstingsfullmäktige sedan 2010
Aktiv i Västerås Stads kommunalpolitik 1991-2010

Bakgrund
– I juli 2012 meddelade Sven-Erik Österberg att han lämnar riksdagen och samtliga partiuppdrag för att bli landshövding i Norrbotten. Han efterträds i riksdagen av Lars Eriksson som från valet 2010 varit landstingsråd.
– Lars Eriksson går in i riksdagen fr.o.m. oktober 2012 och Tommy Levinsson tar då över uppdraget som landstingsråd.
– Kollektivtrafikmynidigheten inrättades 1 januari 2012 och är en myndighet som i länet leds av Landstinget Västmanland. Det är en regional myndighet.
– Formellt utses Tommy Levinsson vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 19 september.

Övrigt
Läs mer om kollektivtrafikmyndigheten på SKL:s hemsida: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/kollektivtrafik_4/kontakta-kollektivtrafikmyndigheten/kollektivtrafik-i-vastmanland

Högupplöst bild på Tommy Levinsson. Ange Foto: Per Helgoson, Photografen http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/pd/vastmanland/bilder/Landstinget/Tommy%20Levinsson%20h%c3%b6guppl%c3%b6st.jpg

 

20 mkr satsas på kortare vårdköer

Landstingsstyrelsen ställde sig på onsdagen bakom ett förslag om att satsa 20 miljoner kronor på att uppfylla vårdgarantin. Pengarna ska bland annat användas till att köpa vård utanför länet.

Bakgrunden är att AFA Försäkring beslutat att till offentliga och privata arbetsgivare återbetala totalt 17,5 miljarder kronor i premier för kollektivavtalade sjukförsäkringar. Orsaken är att antalet personer som beviljats sjukersättning avsevärt minskat sedan 2008. För Landstinget Västmanland handlar det om återbetalning av 78,9 miljoner kronor. Av dem ska högst 20 miljoner användas till en tillgänglighetssatsning.

– Återbetalningen är en engångshändelse och påverkar inte den obalans som finns i landstingets sjukvårdande verksamheter, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

– Däremot ser vi en möjlighet att använda delar av pengarna till att minska vårdköerna så att patienterna snabbare får vård. Om landstinget kan uppfylla vårdgarantin och kraven för kömiljarden innebär det samtidigt att vi får en större del av de statliga simulansmedlen. Effekten blir därmed dubbel.

Ärendet kommer att behandlas av landstingsfullmäktige den 19 september.

Ombyggnad ger ökad patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen gav på onsdagen klartecken för till- och ombyggnad av Barnkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås.

– Barnkliniken gör ett extremt viktigt arbete och äntligen har vi kommit fram till en helhetslösning som åtgärdar både patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljöproblem. En stor eloge ska gå till vår fantastiska personal som gjort och gör ett fantastiskt jobb under tuffa förutsättningar, säger landstingsrådet Lars Flodin (MP).

Barnkliniken lokaler har diskuterats under lång tid. Barnakuten har haft provisoriska lokaler sedan 2004 och nyföddhetsavdelningen har varit trångbodd med svårigheter att upprätthåll patientsäkerheten som följd. Nu blir det bland annat en om- och tillbyggnad i markplanet för nyföddhetsavdelningen. Därmed får varje barn eget rum, vilket väsentligt minskar risken för smittspridning.

Byggnadsprojektet beräknas kosta 57 miljoner kronor.

Rätt till vård för papperslösa i Västmanland

Pressmeddelande 120814

S, V, MP tar nu initiativet till att ge papperslösa i Västmanland rätt till vård.

Förslaget innebär att asylsökande och papperslösa som uppehåller sig i Västmanland ges rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för personer med medborgarskap och uppehållstillstånd. Förslaget kommer att behandlas av Landstingsstyrelsen 29 aug.

Flera landsting har valt att gå före regeringen i frågan. De rödgröna i landstinget föreslår nu att även Landstinget Västmanland ska göra det.

– Det är inte vårdpersonalens ansvar att behöva ta ställning till patientens juridiska status, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S). De ska vårda och kunna arbeta förebyggande för människors hälsas bästa. Vår ambition är att se hur vi ska kunna låta personalen följa sina vårdetiska principer som innebär att alla människor som behöver vård ska få det.

 – Genom det här förslaget kommer några av de allra mest utsatta i dagens samhälle att få stärkta rättigheter, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). Skrämselpropaganda om vårdturism har i europeiska studier visat sig vara falskt liksom snacket om att det skulle vara en ekonomisk börda.

– Jag är glad över att lägga fram det här förslaget i Västmanland, men den här rätten måste finnas i hela landet. Det här är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter. En människa som är sjuk måste kunna få hjälp oavsett medborgarskap, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP).