Halvtidintervju: Barbara Conte

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands åtta rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Idag är det Barbara Conte (MP) som intervjuas.

Vilket är ditt ansvarsområde och hur går arbetet där?
Folkhälsa och miljö är mina ansvarsområden. Vi har permanentat hälsocenter och budgeterat medel för att öppna ytterligare två hälsocenter i länet under 2013. I april 2012 blev landstinget medlem i nätverket för hälsofrämjande sjukhus och sjukvårdsorganisationer. Det innebär att vi stärker det hälsoinriktade arbetet i hela landstinget. Från januari 2013 då nya primärvårdsprogrammet kommer också vara viktigt för folkhälsoarbetet. Även miljöprogrammet jobbar vi hårt med att revidera och förbättra.
 
Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Jag är nöjd med de steg som tagits för att förbättra tillgängligheten och patientsäkerheten. Vi arbetar mer hälsoinriktat och med att utveckla det regionala kulturutbudet.

Vilka prioriteringar vill du göra fram till valet?
Arbetet med att landstinget ska miljöcertifieras. Vidare utveckla det hälsoinriktade arbetet och länsstrategin med olika fokus.
 
Hur anser du att alliansregeringens politik påverkat Landstinget Västmanlands verksamhet?
Vi styrs mycket av alliansregeringens politik. De olika bidrag från staten ger bara förutsättningar för kortvariga projekt. Vi måste planera för hållbara lösningar som sträcker sig längre än en mandatperiod. Välfärden som nedrustas på bekostnad av sjuka är inte acceptabel.


Kontakt
Barbara Conte
0721-530018
barbara.conte@ltv.se

Annonser

Ny miljöstation

Idag inviger Lars Flodin (MP) fastighetslandstingsråd, landstingets nya miljöstation vid Västmanlands sjukhus Västerås.

Grundtanken med den nya miljöstationen är att samla avfallet på en och samma plats. Det innebär ett mycket mer effektivt arbetssätt samt skapar bättre arbetsmiljö för transportavdelningens personal som arbetar med avfallshantering. Den nya miljöstationen är ett steg på vägen mot ett hållbart och resursmedvetet landsting.

– För att bli ett mer hållbart landsting är en bra sortering ett måste Men vi måste givetvis även minska den mängd avfall vi producerar, kommenterar Lars Flodin. Vi vill också tacka all personal som engagerat sig i och varit delaktiga i både arbetet med och utvecklingen av den nya miljöstationen.

 

 

Vård styrs bäst utifrån människors behov

Debattartikel publicerad i VLT 21 juni 2011

I dag behandlar landstingsfullmäktige plan och budget för de kommande åren. Det sker i ett kärvt ekonomiskt läge såväl för Landstinget Västmanland som för andra landsting i vår närhet. Trots detta presenterar vi som rödgrön landstingsledning en plan med strategiska satsningar inom viktiga områden för västmanlänningarna.

Mot detta står oppositionens förslag som kan sammanfattas med orden privatisering, bolagisering och utförsäljning av det som idag ägs gemensamt. I oppositionens värld ska bland annat familjeläkarverksamheten bolagiseras, kvinnomottagningen vid sjukhuset i Köping läggas ut på entreprenad och ett aktiebolag kallat Västmanlands specialistoperationer AB ska sälja operationer till andra landsting och länder. Ekonomisk vinst sätts före såväl kvalitet och tillgänglighet för patienterna.

Lika allvarligt är att oppositionen lägger kostsamma förslag utan förklaring till hur det ska finansieras. Det är både oansvarigt och respektlöst mot landstingets verksamheter som sliter för att få ekonomin att gå ihop.

Vår fasta övertygelse är att hälso- och sjukvården bäst styrs utifrån människors behov och inte enskilda företags vinstintresse. Vår landstingspolitik syftar i stället till att göra Västmanland mer hälsosamt, jämlikt och grönt. Det är inom dessa områden vi i dagens landstingsplan presenterar satsningar inom viktiga områden:

Kvalitetsförstärkningar i vården. Möjligheten att bota svåra sjukdomar utvecklas ständigt. Under 2012 gör vi satsningar på att förbättra vården av cancersjuka, bland annat genom deltagande i bildandet av ett regionalt cancercentrum samt spetssatsningar inom kolorektalcancer och brösttumör.

Folkhälsa. Många sjukdomar kan förebyggas genom sunda levnadsvanor. 2012 permnentas de framgångsrika hälsocentren i Fagersta och Västerås. Under 2013 planeras öppning av ytterligare två hälsocentra i länet.

Tillgänglighet. Det måste bli lättare att komma i kontakt med vården. I samband med akutmottagningens flytt till nya lokaler ska kravet på remiss för akuta besök ses över. Satsningar på ledningsläkare inom kirurgi och ortopedi på akutmottagningen gör vistelsetiderna kortare.

Miljö. Genom väl utbyggd kollektivtrafik kan kollektivt resande öka koldioxidutsläppen minska. Under 2012 inleder vi en långsiktig satsning på kollektivtrafiken genom att avsätta 17 miljoner kronor för bland annat en förstärkning av stomlinjenätet. 2012 görs en miljöutredning som en del av de nödvändiga förberedelserna för att 2013 starta ett internt miljöarbete som ska resultera i att landstinget miljöcertifieras.

Trygga kompetens. Landstinget ansvarar för kunskapsintensiva verksamheter i ständig och intensiv utveckling. Under 2012 tar vi ett samlat grepp för att på flera plan möta personalbristen. samarbetet med läkarutbildningen i Örebro fördjupas genom ytterligare AT-läkartjänster. En forskningsstrategi och ett systematiskt arbete för att uppmuntra innovationer inrättas. Dessutom inleds arbetet med att se över hur internationellt samarbete runt kompetensförsörjning kan utvecklas.

Denise Norström (S)

Juha Rundgren (V)

Lars Flodin (MP)

Vi höjer ambitionsnivån i miljöarbetet

Debattartikel publicerad i VLT 20 juni 2011

Vi rödgröna i landstinget ger gärna alliansen rätt i att miljön är en framtidsfråga. En bra livsmiljö, en hållbar försörjning och en effektiv användning av energi och naturresurser är viktiga förutsättningar för en god folkhälsa och en hållbar utveckling för dagens och morgondagens västmanlänningar.

Vi kan notera att de borgerliga glädjande nog står fast vid miljömål och satsningar från förra mandat-perioden, i synnerhet det miljöpolitiska program som Miljöpartiets landstingsråd var pådrivande i att arbeta fram. Men det är också tydligt att Alliansen nu lider brist på idéer om hur vi ska gå vidare med miljöarbetet. I den rödgröna majoriteten har vi där-emot gott om konkreta förslag:

  • De första stegen mot miljöcertifiering tas nästa år genom att genomföra en miljö-utredning. För att minska miljöpåverkan måste vi ha god kunskap om hur och i vilken utsträckning olika delar av verksamheten påverkar miljön.
  • För att säkerställa långsiktigt hållbara fastigheter kommer landstinget utöka sitt arbete med energieffektiviseringar och småskalig energiproduktion. Målsättningen är att landstingets fastigheter ska ha 25 procent lägre energianvändning än norm. Vid investeringar ska beräkningar av livscykelkostnaden alltid göras.
  • Landstinget handlar stora mängder varor och tjänster som medför en betydande miljöpåverkan. Upphandlingskriterierna revideras och skärps så att landstingets upphandling främjar en socialt, etiskt och eko-logiskt hållbar utveckling.
  • Att utveckla kollektivtrafiken i länet är en prioriterad uppgift för landstinget de närmaste åren. Vi föreslår en kraftig höjning av anslaget för regional kollektivtrafik.
  • Användningen av fossilbränsle från landstingets transporter ska minska. Vi avser fortsätta ställa om fordonsparken till fordon drivna på förnyelsebara drivmedel, utveckla bilpoolen, ge möjlighet att konferera på distans samt omarbeta landstingets resepolicy.
  • För att minska läkemedels skadliga inverkan på miljön initierar vi ett arbete med att minska onödig förskrivning av läkemedel och prioritera läkemedel som är mindre skadliga för miljön när så är möjligt utan att medicinska aspekter åsidosätts.
  • Vi föreslår att landstinget genom sitt delägarskap i Almi Mälardalen ska uppmuntra företagande inom innovation och hållbar utveckling.

Alla de här förslagen kommer landstingsfullmäktige att ta ställning till imorgon, den 21 juni. Med tanke på Alliansen stora ord om miljö, men brist på idéer, välkomnar vi deras stöd både i fullmäktige och i det fortsatta dagliga arbetet. Under 2012 är det till exempel dags för det miljöpolitiska programmet att revideras. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet avser då att höja ambitionsnivån.

Denise Norström (S)

Juha Rundgren (V)

Barbara Conte (MP)

2011 blir tufft men vi ser möjligheterna

Debattartikel publicerad i VLT 26 november 2010

I valet fick vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet medborgarnas förtroende att leda landstinget Västmanland. Vi fick det för att vi är det alternativ som sätter en rättvis och jämlik vård före utförsäljningar och vinster åt privata vårdföretag. Som vill att sjukvården ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta hälsofrämjande. Som vill ta krafttag för ett miljövänligt landsting och minska påverkan på klimatet.

Vi inleder mandatperioden med att omedelbart rätta till några av alliansens mest omdömeslösa beslut.

  • Vi stoppar kommersialiseringen av specialisttandvården och kvinnokliniken i Köping.
  • Vi sätter stopp för bolagiseringen av de landstingsdrivna vårdcentralerna.
  • Vi drar tillbaka alliansens beslut att avgiftsbelägga personer med sömnapné, som använder sig av det livsuppehållande hjälpmedlet CPAP. Enligt beslutet skulle dessa patienter betala en hyra för apparaten även långt efter det att apparatens egentliga kostnad är betald. Det anser vi är orimligt!

Till skillnad från vad alliansen i valrörelsen lät oss tro, kommer 2011 att bli ett tufft år ekonomiskt. Sviterna efter finanskrisen och en mer utdragen lågkonjunktur innebär att skatteintäkterna har en lägre ökningstakt än beräknat. I det läget minskar alliansregeringen sitt stöd rejält. (Med en rödgrön regering hade landstinget fått extra konjunkturstöd för att överbrygga krisen.) Detta innebär att vi inte omedelbart kan dra igång med alla satsningar som behövs. Men redan nu ger vi landstingets verksamheter i uppdrag att arbeta hälsofrämjande, för ett friskare, rättvisare och grönare Västmanland.

Hälsa är beroende av många faktorer. Hur vi har det runt omkring oss, hur skola, arbetsliv och fritid fungerar är avgörande för hur vi mår. Hälsoarbetet förutsätter ett gott samarbete med länets kommuner. Ingen person ska behöva ramla mellan sängarna för att samarbetet mellan den kommunala äldrevården och landstingets sjukvård inte fungerar.

Hälsa ska också vara de kommersiella vårdcentralernas målsättning. Dagens ersättningssystem, där vårdcentralerna får ersättning utifrån hur många patienter de har listade, riskerar att göra sjukvården skev. I detta system är du som patient en kostnad så fort du kommit innanför dörren på vårdcentralen och ju fortare du lämnar desto bättre. Vi kommer att utreda hur ersättningssystemets utformning kan ändras så att vinstintresset inte står i strid med hälso- och sjukvårdens främsta mål, nämligen hälsa.

Landstingspersonalens välmående är av stor vikt för befolkningens hälsa. Över 6 000 människor arbetar i landstingets regi. Att de mår bra är ett ändamål i sig, men även en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna hålla hög kvalitet. Målsättningen är att landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare.

En bra livsmiljö är också en förutsättning för folkhälsan. Ett av de största hoten mot vår miljö är utsläppen av koldioxid och miljögifter. Landstinget ska verka för att göra kollektivtrafiken till ett verkligt alternativ till bilåkning. Vi förstärker också fokus på att göra den egna verksamheten skonsam för miljön, till exempel genom energieffektivisering av byggnader och hårdare miljökrav vid upphandling.

Trots ett tufft ekonomiskt läge ser vi goda möjligheter att under de kommande fyra åren skapa ett friskare, rättvisare och grönare Västmanland.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)
landstingsråd