Kulturen utvecklar Västmanland

vastmanlands_teater3Var vi människor väljer att leva och bo beror på många saker. Till exempel kan möjligheten till ett aktivt idrotts- eller kulturliv vara det som väger över i valet av bostadsort.

Även utifrån folkhälsosynpunkt är det viktigt att man har möjlighet till ett berikande liv på fritiden. Vad man väljer att göra kan vara allt från idrottande, museibesök, konsertbesök eller teaterbesök till att via IT ta del av kulturarvet.

Vi i den rödgröna landstingsmajoriteten ser kulturfrågorna som betydande för utvecklingen av Västmanland. Landstinget har en viktig roll i att skapa förutsättningar för kulturen att utvecklas. Därför kan vi med glädje konstatera att mycket händer på området och att vi i den rödgröna majoriteten är på god väg att genomföra de överenskommelser som landstinget och kommunerna tog i den gemensamma regionala kulturplanen.

● Under 2014 öppnar länsmuseet nya och större utställningsytor på Karlsgatan 2. Därmed får vi ett fullt utbyggt länsmuseum med plats för fler utställningar som speglar Västmanland och dess historia. Möjligheterna för fler externa utställningar öppnar sig också med större lokaler.

● Arkiv Västmanland får äntligen en hållbar lösning för omhändertagandet av enskilda arkiv (företags och ideella organisationers samlade historia). De offentliga delarna av arkiven kommer att finnas i Stadsbiblioteket i Västerås, en naturlig plats för forskare och andra intresserade att söka sig till.

● Länets kulturarv kommer att dokumenteras digitalt och tillgängliggöras på Internet och i sociala medier genom en kulturarvsportal. På så vis kommer det gå att nå den västmanländska kulturskatten från, inte bara hela länet, utan också från hela världen.

● 2013 höjer vi bidraget till Västmanlands Teater och Västmanlandsmusiken, så att de kan vara mer aktiva i hela länet. Det handlar dels om att fördjupa samverkan med det lokala kulturlivet, dels att det kan bli fler turnerande egna produktioner och fler gästspel runt om i länet.

Framtiden på kulturområdet lovar gott. Det sker ett sprudlande utvecklingsarbete hos de aktörer som gemensamt bygger Västmanlands kulturliv. I samarbete med den polska staden Wroclaw, som är europeisk kulturhuvudstad 2016, ger vi möjlighet till västmanländska kultur-utövare att nå en större publik.

Genom samarbetet skapas också möten mellan polska konstnärer och eleverna på Tärna folkhögskola. Möten som med stor sannolikhet skapar ringar på vattnet.

Nästa år ska den regionala kulturplanen uppdateras och med det arbete som genomförts hittills som grund har vi goda utsikter för fortsatt utveckling av en mångsidig kultur i hela länet.

Satsningar på kulturen är satsningar på öppenhet, möten och engagemang. Det är helt enkelt satsningar på ett levande och demokratiskt Västmanland.

Denise Norström (S)

Hans Jansson (V)

Lars Flodin (MP)

Annonser

Halvtidsintervju: Hans Jansson

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands åtta rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Först ut är Hans Jansson, Vänsterpartiet.

Vilket är ditt ansvarsområde och hur går arbetet där?
Regionala frågor samt forskning. Arbetet går bra överlag. Framförallt är det glädjande att samarbetet mellan landstinget och kommunerna som kanaliseras genom VKL:s (Västmanlands Kommuner och Landsting) kulturberedning fungerar bra. Vad gäller forskningen så är det på gång att få fram en forsknings- och innovationsstrategi, vilket är oerhört viktigt inför framtiden.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Lyft fram folkhälsan och styrt upp primärvårdsprogrammet

Vilka prioriteringar vill du göra fram till valet?
Inom det område jag arbetar mest med är att få fram en tvärpolitiskt förankrad forsknings- och innovationsstrategi samt fortsätta utveckla kulturen i hela länet.

Hur anser du att alliansregeringens politik påverkat Landstinget Västmanlands verksamhet?
Självklart har den sociala nedrustningen påverkat samhället i stort och kanske framförallt ungdomars psykiska hälsa.

Vilka aktiviteter kommer du att delta i under hösten och samtala med väljare?
Kulturnatten i Västerås samt partiaktiviteter i olika delar av länet.

Kontaktuppgifter
Hans Jansson
072-1530083
hans.jansson@ltv.se

Ett teaterliv för alla

Nu börjar teatern arbeta enligt modellen Ett kulturliv för alla – för ett decentraliserat kulturliv. ”Ett kulturliv för alla” har varit ett lyckosamt projekt för musiklivet i länet och nu anammar teatern samma arbetssätt. Fem av länets kommuner, Landstinget Västmanland och kulturrådet gör en gemensam satsning på att förstärka teaterlivet i Västmanland. Med start från den 1 september och ett år framåt ska Landstinget Västmanland i samverkan med de deltagande kommunerna bland annat:

• Kartlägga hur det offentliga teaterlivet ser ut i respektive kommun.

• Lämna förslag på hur samverkan mellan teaterarrangörer och teateraktörer kan förbättras.

• Se över möjligheten att bredda arrangörskap i respektive kommun.

– Det här går helt i linje med vår politik. Samverkan med kommunerna och andra aktörer är central för att få ett levande kulturliv i hela länet. Det är positivt att se hur arbetet med den regionala kulturplanen har skapat arenor för samverkan mellan kommun och landsting, säger Hans Jansson (V), landstingsråd med ansvar för kultur.

Hans Jansson besöker Teatermaskinen

Under förmiddagen besökte Hans Jansson (V) Teatermaskinens verksamhet i Riddarhyttan för att få veta mer om dem. Teatermaskinen är framstående i sitt arbete med deltagande metoder, internationellt samarbete och hur de samarbetar med forskare. Bland annat imponerade deras nya teaterhus.

Läs mer om Teatermaskinen på deras hemsida www.teatermaskinen.com

Läs mer