Debattsvar om våra rödgröna landstingssatningar

Vi hoppas liksom den borgerliga alliansen på ett maktskifte för kommunernas och landstingens bästa. Men som vi betonat tidigare ska det skiftet ska vara på regeringsnivå. Regeringens krympande anslag till landstingen sätter hård press på vården.

För att satsa på välfärden behövs en aktiv ekonomisk politik. Nya tillskott till primärvård, psykiatri och kollektivtrafik är en del av detta. Borgerliga alliansen ser tydligen inte det som en höjd ambitionsnivå eller öppen politisk styrning.

Vi ser att det behövs avsättas mer pengar till primärvården. Vi vill fånga upp patienten tidigare i vårdkedjan och göra mer förebyggande hälsoarbete. Från sjukhusvården kan vi dock inte ta pengar – varje krona är intecknad. Men vi arbetar parallellt för att nå fler effektiviseringsåtgärder i sjukhusvården.

Att psykiatrin behöver pengar, något som inte minst Kristdemokraterna efterlyst, det är än tydligare nu under massarbetslöshet och ökade samhällsklyftor. Psykisk ohälsa är den diagnosgrupp som ökar mest inom vården. Borgerlig passivitet inför detta duger inte.

Vår satsning på kollektivtrafiken ger signalen att vi måste investera för att människor ska kunna bo och stanna i Västmanland. Framtidsinriktat, resurssmart och tillgängligt för hela länets befolkning. Vi väntar på Centerpartiets beskrivning över hur deras kollektivtrafiksatsningar faktiskt skulle finansieras.

Barn- och ungdomshälsans arbete är viktigt. Den drivs fram till i år med tillfälliga statliga projektpengar vilket därför gjort dess framtid osäker när regeringen drar undan mattan för de svenska landstingen. Med satsningar därkan verksamheten fortsätta. Våra barn och ungdomar kan fortsätta få viktig vård och hjälp.

Sjukhuset i Köping går med betydande underskott och det måste vi hantera. 85 000 invånare i upptagningsområdet ska inte bekymra sig för akutens framtid. Hur borgerliga alliansen tänkt säkerställa akutmottagningen i Köping, det har inte beskrivits.

Idag har Västmanland landets näst lägsta landstingsskatt. Efter höjningen är vi fortfarande under rikssnittet. Den satsning som nu kommer på primärvården, psykiatrin och kollektivtrafiken visar vad vi vill fokusera på.

Vad borgarna fokuserar konstruktivt på, det är oklart. Men de fick i alla fall ihop en debattartikel om det.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)
Denna debattartikel har publicerats i flera länstidningar senaste veckan.
Annonser

Halvtidsintervju: Denise Norström

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands rödgröna landstingsråd. På bloggen har de senaste veckorna publicerats intervjuer med landstingsrådens syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Som sista råd ut är landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Vilket är ditt ansvarsområde?
Jag är landstingsstyrelsens ordförande vilket ger ett övergripande ansvar för inte minst finanser och strategiska frågor.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Vi har lyckats sätta en hälsoprofil på landstingets verksamhet. Vi arbetar, utöver den traditionella vården, mycket med förebyggande och uppföljning.

Vilket politiskt budskap tycker du att de rödgröna bäst nått ut med till väljarna?
Jag tycker att vi nått ut med politiken att vi arbetar förebyggande. Det är ett arbete som kommer behövas med de utmaningar som folkhälsan och landstingen står inför.

Vilka aktiviteter kommer du att delta i under hösten?
Jag kommer vara med på dörrknackning i Västerås och liknande aktiviteter. Den 15 oktober ska jag i Sala tillsammans med vår distriktsordförande Olle Thorell presentera Socialdemokraternas skuggbudget. Då hoppas jag att många intresserade dyker upp!


Kontakt
Denise Norström
070-5130018
denise.norstrom@ltv.se

Halvtidsintervju: Juha Rundgren

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands åtta rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Idag intervjuas Juha Rundgren (V).

Juha Rundgren

Vilket är ditt ansvarsområde och hur går arbetet där?
Det är psykiatri och IT som är mina ansvarsområden.

Båda verksamheterna är mitt i en förändrings- och moderniseringsprocess. Vuxenpsykiatrin har fått ordentlig modernisering av den fysiska miljön och arbetar målmedvetet med metodutveckling.  Beroendevården har äntligen samlats i ett centrum med hög kompetens. BUP har kommit halvvägs i ett projekt som har till uppgift att skapa så kallad första linjens nivå, verksamhet för att hantera lätt och måttlig psykisk ohälsa hos barn och ungdom.

Rättspsykiatrin finns numera i landets fräschaste och mest ändamålsenliga lokaler, både för patienterna och personalen. Verksamheten fungerar väl men lever sedan flera år i väntans tider inför en ny lagstiftning för all tvångsvård.

Inom området IT har förnyelsens vindar blåst sedan något år tillbaka. En omorganisering av hela IT-strukturen i landstinget pågår. Medarbetare i vårt landsting arbetar även för nationell samordning och rationalisering av IT. Ett arbete som kommer att leda till högre säkerhet och funktionalitet till samma kostnad som idag.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
För första gången i landstingets historia har folkhälsoperspektivet lyfts fram till den plats där det hör hemma. Det gäller bara att kunna lyfta finansiering av det lika högt. Till skillnad från den förra majoriteten lyckades vi kommunalisera hemsjukvården.

Vilka prioriteringar vill du göra fram till valet?
Öka tillgängligheten samt att öka insatserna på förebyggande hälsa för att få den bästa hälsan för våra innevånare. Det finns nu också en ärlig ambition att ta tag i frågorna – eller kanske snarare ödesfrågorna – kring kollektivtrafiken vilket vi fortsätter vårt arbete med.


Kontakt
Juha Rundgren
070-2846030
juha.rundgren@ltv.se

Halvtidintervju: Barbara Conte

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands åtta rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Idag är det Barbara Conte (MP) som intervjuas.

Vilket är ditt ansvarsområde och hur går arbetet där?
Folkhälsa och miljö är mina ansvarsområden. Vi har permanentat hälsocenter och budgeterat medel för att öppna ytterligare två hälsocenter i länet under 2013. I april 2012 blev landstinget medlem i nätverket för hälsofrämjande sjukhus och sjukvårdsorganisationer. Det innebär att vi stärker det hälsoinriktade arbetet i hela landstinget. Från januari 2013 då nya primärvårdsprogrammet kommer också vara viktigt för folkhälsoarbetet. Även miljöprogrammet jobbar vi hårt med att revidera och förbättra.
 
Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Jag är nöjd med de steg som tagits för att förbättra tillgängligheten och patientsäkerheten. Vi arbetar mer hälsoinriktat och med att utveckla det regionala kulturutbudet.

Vilka prioriteringar vill du göra fram till valet?
Arbetet med att landstinget ska miljöcertifieras. Vidare utveckla det hälsoinriktade arbetet och länsstrategin med olika fokus.
 
Hur anser du att alliansregeringens politik påverkat Landstinget Västmanlands verksamhet?
Vi styrs mycket av alliansregeringens politik. De olika bidrag från staten ger bara förutsättningar för kortvariga projekt. Vi måste planera för hållbara lösningar som sträcker sig längre än en mandatperiod. Välfärden som nedrustas på bekostnad av sjuka är inte acceptabel.


Kontakt
Barbara Conte
0721-530018
barbara.conte@ltv.se

Vård för papperslösa

Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet idag presenterat sin överenskommelse gällande papperslösas rätt till vård. Papperslösa ska få samma rätt till vård som asylsökande enligt detta löfte.

Sverige har fått mycket kritik av FN för sin hantering av papperslösa som behövt vård. I nuvarande lagstiftning har inte ens alla barn rätt till vård eller kvinnor rätt till mödravård. Ett svenskt stort nätverk av organisationer inklusive tunga aktörer som Läkarförbundet, LO och politiska ungdomsförbund har krävt lagändring. Den utlovade lagändringen ska enligt regeringen träda i kraft den 1 juli 2013.

 –         Det är en utsatt grupp som nu får stärkta rättigheter, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). Skrämselpropaganda om vårdturism har i europeiska studier visat sig vara falskt liksom snacket om att det skulle vara en ekonomisk börda.

Flera landsting har valt att gå före regeringen i frågan och i Landstinget Västmanland har de rödgröna lovat att också göra så.

–         Vi arbetar för att papperslösa ska kunna få utökad vård, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP). Även om vi rödgröna i Västmanland har kommit överens om att erbjuda papperslösa vård i vårt landsting, måste den här rätten finnas i hela landet.

Det finns orosmoln i regeringens formuleringar, som att papperslösa endast ska få rätt till subventionerad vård som inte kan anstå. Man hade kunnat gå längre och undersöka hur vård ska kunna ges på samma villkor som till alla länets invånare, vilket Landstinget Västmanland ämnar göra.

–         Det är inte vårdpersonalens ansvar att behöva ta ställning till patientens juridiska status, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S). De ska vårda och kunna arbeta förebyggande för människors hälsas bästa. Vår ambition är att se hur vi ska kunna låta personalen följa sina vårdetiska principer som innebär att alla människor som behöver vård ska få det.

Vård styrs bäst utifrån människors behov

Debattartikel publicerad i VLT 21 juni 2011

I dag behandlar landstingsfullmäktige plan och budget för de kommande åren. Det sker i ett kärvt ekonomiskt läge såväl för Landstinget Västmanland som för andra landsting i vår närhet. Trots detta presenterar vi som rödgrön landstingsledning en plan med strategiska satsningar inom viktiga områden för västmanlänningarna.

Mot detta står oppositionens förslag som kan sammanfattas med orden privatisering, bolagisering och utförsäljning av det som idag ägs gemensamt. I oppositionens värld ska bland annat familjeläkarverksamheten bolagiseras, kvinnomottagningen vid sjukhuset i Köping läggas ut på entreprenad och ett aktiebolag kallat Västmanlands specialistoperationer AB ska sälja operationer till andra landsting och länder. Ekonomisk vinst sätts före såväl kvalitet och tillgänglighet för patienterna.

Lika allvarligt är att oppositionen lägger kostsamma förslag utan förklaring till hur det ska finansieras. Det är både oansvarigt och respektlöst mot landstingets verksamheter som sliter för att få ekonomin att gå ihop.

Vår fasta övertygelse är att hälso- och sjukvården bäst styrs utifrån människors behov och inte enskilda företags vinstintresse. Vår landstingspolitik syftar i stället till att göra Västmanland mer hälsosamt, jämlikt och grönt. Det är inom dessa områden vi i dagens landstingsplan presenterar satsningar inom viktiga områden:

Kvalitetsförstärkningar i vården. Möjligheten att bota svåra sjukdomar utvecklas ständigt. Under 2012 gör vi satsningar på att förbättra vården av cancersjuka, bland annat genom deltagande i bildandet av ett regionalt cancercentrum samt spetssatsningar inom kolorektalcancer och brösttumör.

Folkhälsa. Många sjukdomar kan förebyggas genom sunda levnadsvanor. 2012 permnentas de framgångsrika hälsocentren i Fagersta och Västerås. Under 2013 planeras öppning av ytterligare två hälsocentra i länet.

Tillgänglighet. Det måste bli lättare att komma i kontakt med vården. I samband med akutmottagningens flytt till nya lokaler ska kravet på remiss för akuta besök ses över. Satsningar på ledningsläkare inom kirurgi och ortopedi på akutmottagningen gör vistelsetiderna kortare.

Miljö. Genom väl utbyggd kollektivtrafik kan kollektivt resande öka koldioxidutsläppen minska. Under 2012 inleder vi en långsiktig satsning på kollektivtrafiken genom att avsätta 17 miljoner kronor för bland annat en förstärkning av stomlinjenätet. 2012 görs en miljöutredning som en del av de nödvändiga förberedelserna för att 2013 starta ett internt miljöarbete som ska resultera i att landstinget miljöcertifieras.

Trygga kompetens. Landstinget ansvarar för kunskapsintensiva verksamheter i ständig och intensiv utveckling. Under 2012 tar vi ett samlat grepp för att på flera plan möta personalbristen. samarbetet med läkarutbildningen i Örebro fördjupas genom ytterligare AT-läkartjänster. En forskningsstrategi och ett systematiskt arbete för att uppmuntra innovationer inrättas. Dessutom inleds arbetet med att se över hur internationellt samarbete runt kompetensförsörjning kan utvecklas.

Denise Norström (S)

Juha Rundgren (V)

Lars Flodin (MP)

2011 blir tufft men vi ser möjligheterna

Debattartikel publicerad i VLT 26 november 2010

I valet fick vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet medborgarnas förtroende att leda landstinget Västmanland. Vi fick det för att vi är det alternativ som sätter en rättvis och jämlik vård före utförsäljningar och vinster åt privata vårdföretag. Som vill att sjukvården ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta hälsofrämjande. Som vill ta krafttag för ett miljövänligt landsting och minska påverkan på klimatet.

Vi inleder mandatperioden med att omedelbart rätta till några av alliansens mest omdömeslösa beslut.

  • Vi stoppar kommersialiseringen av specialisttandvården och kvinnokliniken i Köping.
  • Vi sätter stopp för bolagiseringen av de landstingsdrivna vårdcentralerna.
  • Vi drar tillbaka alliansens beslut att avgiftsbelägga personer med sömnapné, som använder sig av det livsuppehållande hjälpmedlet CPAP. Enligt beslutet skulle dessa patienter betala en hyra för apparaten även långt efter det att apparatens egentliga kostnad är betald. Det anser vi är orimligt!

Till skillnad från vad alliansen i valrörelsen lät oss tro, kommer 2011 att bli ett tufft år ekonomiskt. Sviterna efter finanskrisen och en mer utdragen lågkonjunktur innebär att skatteintäkterna har en lägre ökningstakt än beräknat. I det läget minskar alliansregeringen sitt stöd rejält. (Med en rödgrön regering hade landstinget fått extra konjunkturstöd för att överbrygga krisen.) Detta innebär att vi inte omedelbart kan dra igång med alla satsningar som behövs. Men redan nu ger vi landstingets verksamheter i uppdrag att arbeta hälsofrämjande, för ett friskare, rättvisare och grönare Västmanland.

Hälsa är beroende av många faktorer. Hur vi har det runt omkring oss, hur skola, arbetsliv och fritid fungerar är avgörande för hur vi mår. Hälsoarbetet förutsätter ett gott samarbete med länets kommuner. Ingen person ska behöva ramla mellan sängarna för att samarbetet mellan den kommunala äldrevården och landstingets sjukvård inte fungerar.

Hälsa ska också vara de kommersiella vårdcentralernas målsättning. Dagens ersättningssystem, där vårdcentralerna får ersättning utifrån hur många patienter de har listade, riskerar att göra sjukvården skev. I detta system är du som patient en kostnad så fort du kommit innanför dörren på vårdcentralen och ju fortare du lämnar desto bättre. Vi kommer att utreda hur ersättningssystemets utformning kan ändras så att vinstintresset inte står i strid med hälso- och sjukvårdens främsta mål, nämligen hälsa.

Landstingspersonalens välmående är av stor vikt för befolkningens hälsa. Över 6 000 människor arbetar i landstingets regi. Att de mår bra är ett ändamål i sig, men även en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna hålla hög kvalitet. Målsättningen är att landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare.

En bra livsmiljö är också en förutsättning för folkhälsan. Ett av de största hoten mot vår miljö är utsläppen av koldioxid och miljögifter. Landstinget ska verka för att göra kollektivtrafiken till ett verkligt alternativ till bilåkning. Vi förstärker också fokus på att göra den egna verksamheten skonsam för miljön, till exempel genom energieffektivisering av byggnader och hårdare miljökrav vid upphandling.

Trots ett tufft ekonomiskt läge ser vi goda möjligheter att under de kommande fyra åren skapa ett friskare, rättvisare och grönare Västmanland.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)
landstingsråd