Debattsvar: De rödgröna vidareutvecklar Sala Sjukhus

Barbro Norström och Gunnar Stenås från Sjukvårdspartiet uttrycker sin oro över hur landstingsledningen ska hinna med att vidareutveckla Sala Sjukhus innan valet 2014.

Flera av de kritiska frågorna som ställs i artikeln behandlar landstingsledning nu också när vi gör avvägningar om våra investeringar.

Ett eventuellt kulturhus placering är inte en landstingsfråga utan det ligger på Sala Kommun att hantera. Från landstingets sida är vi öppna för fortsatta samtal om kommunen skulle vilja hyra in sig i våra lokaler, oavsett verksamhet.

Sjukvårdspartiet satt i landstingsmajoriteten 2006-2010 som aldrig tog det viktiga beslut kring rehabiliteringsbassängen i Sala. Vi har tagit det beslutet men processen tar lite tid att verkställa. Men vi står fast vid att investeringar ska ske och att driftens finansiering är klar. Sala Sjukhus har en välfungerande verksamhet och vi ser fram emot att vidareutveckla med en ny rehabiliteringsbassäng.

Denise Norström
Landstingsråd (S)


Publicerades i Sala Allehanda den 14/12-2012.

Annonser

Debattsvar: Alliansbudgetar drabbar välfärden

Landstingsalliansen säger den 27 november att vi rödgröna inte redovisar hur de nya skatteintäkterna ska användas och att det är ohederligt av oss. Vårt budskap är tydligt: pengarna ska främst gå till primärvård, psykiatri och kollektivtrafik. Varenda krona kan inte öronmärkas så specifikt som alliansen tror eftersom besluten behöver beredas under 2013–2014.

Allianspartierna stöder flera av våra rödgröna förslag på satsningar. De har även med några egna förslag. Men de motsätter sig en skattehöjning och är otydliga med finansieringen. Vi ser dock i alliansens förslag till budget att de skulle göra stora nedskärningar i sjukvården.

Allianspartierna har angripit oss och sagt att man inte kan motivera skattehöjningar med att andra landsting, flera borgerligt styrda, höjer skatten. Men de bortser då från att alla landsting drabbades ekonomiskt när den borgerliga regeringen 2011 tog bort anslag till landstingen; för Västmanland krymptes anslaget med 100 miljoner kronor.

Högerpolitik på riksplanet påverkar välfärden och medborgarna. Alliansens kostnads-drivande förslag med oklar finansiering i en redan hårt ansträngd ekonomi är varken ambitiösa, ansvarstagande för välfärden eller verklighetsförankrade.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)
 
Detta debattsvar publiceras under veckan i olika länstidningar.