Halvtidintervju: Tommy Levinsson

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Idag intervjuas Tommy Levinsson (S) som tillträder på posten som landstingsråd den 1 oktober.

Vilket kommer vara ditt ansvarsområde?
Kollektivtrafik, kost- och varuförsörjning. Jag tar över uppdraget som landstingsråd nu när Lars Eriksson börjar i riksdagen.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Att barn och unga har fortsatt fri sjuk- och tandvård är oerhört viktigt.

Sedan även att vi har fått andelen ekologisk kost att uppgå till 30 % av kostnämndens totala inköp är en fråga som också legat mig varmt om hjärtat.

Vilka prioriteringar vill du göra fram till valet?
Fortsätta samarbetet i och utanför länet vad gäller kollektivtrafik är väldigt viktigt. Det är ett långsiktigt projekt där man måste arbeta över olika gränser: partipolitiskt, geografiskt, tidsmässigt och så vidare.

Vilka andra aktiviteter kommer du att delta i under hösten?
Jag ska presentera Socialdemokraternas skuggbudget med riksdagsledamoten Anna Wallén om knappt två veckor. Sedan kommer jag vara med och fortsätta knacka dörr i Västerås, det ger inspiration och många intressanta idéer.


Kontakt
Tommy Levinsson
072-1530082
tommy.levinsson@ltv.se

Annonser

Halvtidsintervju: Juha Rundgren

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands åtta rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Idag intervjuas Juha Rundgren (V).

Juha Rundgren

Vilket är ditt ansvarsområde och hur går arbetet där?
Det är psykiatri och IT som är mina ansvarsområden.

Båda verksamheterna är mitt i en förändrings- och moderniseringsprocess. Vuxenpsykiatrin har fått ordentlig modernisering av den fysiska miljön och arbetar målmedvetet med metodutveckling.  Beroendevården har äntligen samlats i ett centrum med hög kompetens. BUP har kommit halvvägs i ett projekt som har till uppgift att skapa så kallad första linjens nivå, verksamhet för att hantera lätt och måttlig psykisk ohälsa hos barn och ungdom.

Rättspsykiatrin finns numera i landets fräschaste och mest ändamålsenliga lokaler, både för patienterna och personalen. Verksamheten fungerar väl men lever sedan flera år i väntans tider inför en ny lagstiftning för all tvångsvård.

Inom området IT har förnyelsens vindar blåst sedan något år tillbaka. En omorganisering av hela IT-strukturen i landstinget pågår. Medarbetare i vårt landsting arbetar även för nationell samordning och rationalisering av IT. Ett arbete som kommer att leda till högre säkerhet och funktionalitet till samma kostnad som idag.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
För första gången i landstingets historia har folkhälsoperspektivet lyfts fram till den plats där det hör hemma. Det gäller bara att kunna lyfta finansiering av det lika högt. Till skillnad från den förra majoriteten lyckades vi kommunalisera hemsjukvården.

Vilka prioriteringar vill du göra fram till valet?
Öka tillgängligheten samt att öka insatserna på förebyggande hälsa för att få den bästa hälsan för våra innevånare. Det finns nu också en ärlig ambition att ta tag i frågorna – eller kanske snarare ödesfrågorna – kring kollektivtrafiken vilket vi fortsätter vårt arbete med.


Kontakt
Juha Rundgren
070-2846030
juha.rundgren@ltv.se

Halvtidsintervju: Rigmor Åkesson

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands åtta rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Idag intervjuas Rigmor Åkesson (S).

Vilket är ditt ansvarsområde och hur går arbetet där?
Mitt ansvarsområde är de landstingsdrivna sjukhusen i Västmanland liksom habiliteringen av funktionsnedsatta. Hjälpmedel för dessa är också inom mitt områden.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Vi har lyckats överföra hemsjukvården till kommunerna. Kollektivtrafikmyndighetens bildande har varit en bra process. Vi har tagit fram ett nytt primärvårdsprogram med en hälsoinriktning för alla innevånare. Detta tillsammans med en uppföljningsdel som ger möjlighet att kontrollera att innevånarna får den vård som de behöver för de pengar som vi betalar till primärvården.

Vilka prioriteringar vill du göra fram till valet?
Öka tillgängligheten samt att öka insatserna på förebyggande hälsa för att få den bästa hälsan för våra innevånare.

Hur anser du att alliansregeringens politik påverkat Landstinget Västmanlands verksamhet?
Våra försäkringssystem urholkas. Sjuka tvingas jobba trots nedsatt förmåga vilket leder till ökad ohälsa, både fysiskt och psykiskt.

Vilka andra aktiviteter kommer du att delta i under hösten?
Jag kommer att deltaga i utåtriktade aktiviteter på torsdagar under hösten, mycket i KAK-regionen.


Kontakt
Rigmor Åkesson
070-3174697
rigmor.akesson@ltv.se

Halvtidintervju: Barbara Conte

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands åtta rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Idag är det Barbara Conte (MP) som intervjuas.

Vilket är ditt ansvarsområde och hur går arbetet där?
Folkhälsa och miljö är mina ansvarsområden. Vi har permanentat hälsocenter och budgeterat medel för att öppna ytterligare två hälsocenter i länet under 2013. I april 2012 blev landstinget medlem i nätverket för hälsofrämjande sjukhus och sjukvårdsorganisationer. Det innebär att vi stärker det hälsoinriktade arbetet i hela landstinget. Från januari 2013 då nya primärvårdsprogrammet kommer också vara viktigt för folkhälsoarbetet. Även miljöprogrammet jobbar vi hårt med att revidera och förbättra.
 
Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Jag är nöjd med de steg som tagits för att förbättra tillgängligheten och patientsäkerheten. Vi arbetar mer hälsoinriktat och med att utveckla det regionala kulturutbudet.

Vilka prioriteringar vill du göra fram till valet?
Arbetet med att landstinget ska miljöcertifieras. Vidare utveckla det hälsoinriktade arbetet och länsstrategin med olika fokus.
 
Hur anser du att alliansregeringens politik påverkat Landstinget Västmanlands verksamhet?
Vi styrs mycket av alliansregeringens politik. De olika bidrag från staten ger bara förutsättningar för kortvariga projekt. Vi måste planera för hållbara lösningar som sträcker sig längre än en mandatperiod. Välfärden som nedrustas på bekostnad av sjuka är inte acceptabel.


Kontakt
Barbara Conte
0721-530018
barbara.conte@ltv.se

Beslut om vård för papperslösa

Idag har landstingsfullmäktige beslutat att från 1 jan 2013 ge asylsökande, gömda och papperslösa i Västmanland vård på samma villkor som folkbokförda i Västmanland. Förslaget stöddes av S, V, MP, FP, C och KD. I debatten tog de partier som röstade för förslaget utgångspunkt i grundläggande principer som solidaritet, jämlik vård, och alla människors lika värde.

Bland argumenten hördes att det är ekonomiskt klokt att bota åkommor innan de blir akuta. Beslutet innebär också att vårdpersonalen kan fokusera på sin uppgift att vårda, och slipper ställas inför frågor om individernas betalningsförmåga.

Den här frågan handlar om att hjälpa de allra mest utsatta människorna i vårt samhälle. För oss är det en självklarhet att dessa ska få vård – inte bara i akuta lägen.

Beslutet att ge vård till gömda och papperlösa har ett starkt stöd i civilsamhället. Bland de organisationer som står bakom finns t.ex. LO, TCO, Svenska Kyrkan, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Röda korset, Rädda barnen och Läkare i Världen.

Debattartikel: Fokus på folkhälsa

2010 tog Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet över styret i både landstinget Västmanland och Västerås kommun. När vi nu, två år efter valet, tittar i backspegeln kan vi konstatera att det rödgröna samarbetet gör skillnad. Tillsammans utvecklar vi det hållbara samhället. En grundläggande förutsättning för detta är att människor mår bra.

Att må bra handlar om mycket mer än god vård när man blivit sjuk. Det handlar om att förebygga sjukdomar och främja hälsa, men också om hela ens livssituation. En inkomst man kan leva på, trygghet, en god miljö, ett fungerande socialt sammanhang och en aktiv fritid skapar bättre förutsättningar för en god hälsa. Läs mer

Halvtidsintervju: Kenneth Östberg

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands åtta rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Idag är det Kenneth Östberg (S) som intervjuas.

Vilket är ditt ansvarsområde och hur går arbetet där?
Primärvård, personal och ambulansverksamheten. Det händer massor inom samtliga områden. Ska jag lyfta fram något särskilt får det bli arbete med det nya uppdraget till primärvården som jag tror kommer att bli ett lyft för västmanlänningarna, inte minst ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Jag anser att vi lyckats i några svåra och viktiga frågor. i främsta rummet växlingen av hemsjukvården till kommunerna och arbetet med nytt program för primärvården.

Hur anser du att alliansregeringens politik påverkat Landstinget Västmanlands verksamhet?
När det gäller allianspolitiken vill jag lyfta fram att det största bekymret är bristen på politik och vilja när det gäller den ekonomiska fördelningspolitiken. Det är bara att titta på de höst- och vårbudgetar som presenterats. Satsningar på kommun- och landstingssektorn är i princip obefintliga vilket naturligtvis medför stora bekymmer för oss som politiker på regional nivå. Det om något visar hur viktigt det är att vi också får en ny regering efter nästa val.

Vilka aktiviteter kommer du att delta i under hösten och samtala med väljare?
Många olika, men en intressant blir i Fagersta den 11 oktober då jag med riksdagsledamoten Pia Nilsson ska presentera Socialdemokraternas budgetmotion.

Kontaktuppgifter
Kenneth Östberg
076-7704432
kenneth.ostberg@ltv.se