Budget och landstingsplan 2013

Den rödgröna majoriteten i landstinget presenterar idag sitt förslag till landstingsplan och budget för 2013. För att utveckla landstinget och bemöta de utmaningar vi står inför lyfter planen särskilt fram sex viktiga områden att arbeta med:

 

–         Hälsoinriktning

–         Tillgänglighet och bemötande

–         Patientsäkerhet

–         Samverkan

–         Miljö

–         Ekonomi och styrning

Den här planen tar sikte på hur vi arbetar och vad vi gör med de resurser vi har. Nyckeln här är att förändra synsätt och arbetssätt. För det presenterar vi både kortsiktiga åtgärder och långsiktiga strategier, säger landstingstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

För att förbättra tillgängligheten till vården skärper den rödgröna majoriteten nu målsättningen för hur snabbt en patient ska få besök och åtgärd inom sjukhusvården. Landstinge höjer också kraven för medborgarnas möjlighet att komma i kontakt med vården, främst genom det nya primärvårdsprogrammet. För att förbättra jämlikheten i tillgänglighet och bemötande påbörjas bl.a. HBT-certifiering under planperioden och ett mobilt team för asyl- och integrationshälsan inrättas. Juha Rundgren (V) kommenterar:

– Vården ska vara till för dem som behöver den mest – oavsett vem man är och vilken bakgrund man har. Men god tillgänglighet handlar inte bara om tillgång till vård, utan t.ex. också om goda kommunikationer, klar och tydlig information och ett levande kulturliv i hela länet.

Under de närmaste åren kommer landstinget att utveckla sitt hälsoinriktade arbete, bland annat genom landstingets medlemskap i Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och sjukvårdsorganisationer (HFS). Vårdcentralerna får ett tydligare hälsouppdrag i och med det nya primärvårdsprogrammet och två nya hälsocenter planeras under 2013.

– Det hälsoinriktade arbete är en förutsättning för att klara vårdens utmaningar på lång sikt. Utgångspunkten är att varje möte i vården ska ses som en möjlighet att stärka friskfaktorer och främja hälsa, säger Lars Flodin (MP).

Annonser

Nytt program för primärvården i Västmanland

Den rödgröna majoriteten i landstinget presenterar idag förslaget till nytt program för primärvården. Programmet reglerar vårdcentralernas uppdrag och kommer att börja gälla från den 1 januari 2013.Det nya programmet innebär ett fortsatt brett uppdrag för vårdcentralerna.

Ambitionen med programmet är att det ska bli lättare för Västmanlands invånare att komma i kontakt med primärvården, genom ökade krav vad gäller telefontillgänglighet och e-tjänster. Programmet kommer också att stimulera gott bemötande och möjligheten att träffa samma vårdpersonal.

-Vi har tagit fram ett program för primärvården i Västmanland som verkligen sätter patienterna i centrum, genom sitt tydliga fokus på tillgänglighet, bemötande och kvalitet, säger Kenneth Östberg (S), landstingsråd med ansvar för primärvården.

Det nya primärvårdsprogrammet innebär att landstingets hälsoinriktade arbete utvecklas ytterligare. Alla vårdcentraler får ett tydligare hälsoinriktat uppdrag. Från och med 2013 ska det finnas en hälsokoordinator vid varje vårdcentral. Nytt i programmet är också att alla vårdcentraler ska arbeta enligt landstingets miljöprogram.

– Att alla vårdcentraler får ett tydligare hälsoinriktat uppdrag och krav på miljöarbete visar att vi tydligt tar sikte på långsiktig hållbarhet och god folkhälsa. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är oerhört viktigt för att vända trenden av ökande i ohälsa inom delar av befolkningen, säger landstingsråd Barbara Conte (MP).

I det nya programmet förstärks kvalitetskontroll och uppföljning genom högre krav på redovisning av kvalitetsmål, regelbundna verksamhetsgenomgångar, samt medicinsk och ekonomisk revision.

– Vi måste kunna säkerställa att de skattemedel som landstinget förvaltar används på bästa sätt. Medborgarna ska kunna vara trygga med att de får god vård oavsett vilken av länets vårdcentraler de väljer, säger landstingsråd Hans Jansson (V).

Nu är bloggen aktiv igen

Bloggen har varit inaktiv ett tag, med anledning av att det har varit färre politiska sekreterare som arbetat under våren.

Nu tar vi upp tråden igen, så håll utkik här för uppdateringar om vad som händer i landstinget.

Redan i eftermiddag kommer första inlägget med information om det nya primärvårdsprogrammet som presenteras idag.