EU-pengar till Landstinget Västmanland för förbättrad patientsäkerhet

Landstingets nybildade kliniska träningscentrum, KTC, har nyligen fått 5,3 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden. KTC kommer bland annat att erbjuda utbildning i teamträning kring patienter för olika yrkesgrupper. Lärcentrums chef Christina Hjulström är glad över beskedet: ”Mycket glädjande! KTC kommer att få stor betydelse för patientsäkerheten inom landstinget”

Lär mer här!

Annonser

Hans Jansson: Många innovationer görs i det offentliga

Malin Gabrielsson frågar vad den etiska skillnaden är mellan att göra vinst på tjänster och varor. Jag anser att det är en stor skillnad mellan att upphandla till exempel plåster och läkarvård.

Tjänster är betydligt mer komplexa än varor och är därför svårare att jämföra eller byta ut. Människors ovärderliga vårdarbete kan inte jämställas med en utbytbar vara som ett plåster. Tjänster bygger på relationer och kontinuitet. Det gör att jag som patient inte vill byta läkare i första taget. Patienter drabbas också hårt när vårdgivare konkurreras ut.

Det är viktigt med entreprenörskap i vården. Vi behöver hitta nya mediciner, nya behandlingsmetoder och nya sätt att arbeta. Det fanns länge en förhoppning att innovationer skulle sporras av att verksamhet lades ut på entreprenad. Dessvärre verkar det ha fått motsatt effekt. Enligt en nypublicerad forskningsöversikt från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) koncentrerar sig vårdföretagen på att leverera det landstingen kräver och inte så mycket mer. Ingen nämnvärd utveckling eller förnyelse har skett till följd av entreprenaderna. Läs mer

Lyckat arbete med hygienrutiner

I Landstinget Västmanland görs mycket för att minska antalet vårdrelaterade infektioner och i den nationella mätning som Sveriges kommuner och landsting gjort märks ett gott resultat. 3,9 % av patienterna i Västmanland drabbas av en vårdrelaterad infektion jämfört med 9,3 % i hela landet. En imponerande utveckling!

Landstingets pressmeddelande finns här
Vårdförbundets tidning Vårdfokus skriver om mätningen här 

Bättre information är prioriterat för oss

Mikael Andersson Elfgren lyfter i en debattartikel i Bärgslagsbladet/Arboga tidning 1/12 2011 att landstingets information om vårdgarantin behöver förbättras. Vi kan bara instämma. Självklart ska det finnas tydlig information om hur man ska gå till väga för att åberopa vårdgarantin. Det är därför glädjande att landstingets kommunikationsavdelning just planerar att se över och förbättra just detta.

Andersson Elfgren lyfter också att landstingets jämförande information om olika vårdcentraler behöver förbättras. I det arbete som görs med att ta fram ett nytt vårdvalsprogram tittar vi på de här frågorna. Redan idag kan vem som helst gå in på landstingets hemsida och genom 1177 få information om öppettider, kontaktuppgifter och hur man ska gå till väga för att lista sig på en vårdcentral. Där kan man också jämföra olika vårdcentraler utifrån hur lätt det är att komma fram på telefon, hur många patienter som får en besökstid inom sju dagar och i vilken grad andra patienter bedömer att vårdcentralen ger ett gott bemötande, bra information med mera.

Vi ser gärna att man utvecklar informationen till att också kunna jämföra t.ex. vilka kompetenser som finns på de olika vårdcentralerna. Som äldre kan det vara viktigt att få information om det finns en geriatriker anställd. Den informationen bör jag som patient kunna få.

Det nya vårdvalsprogrammet kommer att innebära att vårdcentralerna får tydliga kvalitetsmål att leva upp till. Uppföljningen kommer också att förbättras väsentligt.  Även dessa resultat skulle kunna presenteras i en jämförelse.

Kenneth Östberg (S)

Barbara Conte (MP)

Hans Jansson (V)

Landstingsråd