Invigning av beroendecentrum

Äntligen! inledde Juha Rundgren (V) sitt invigningstal vid öppnandet av nya beroendecentrum igår. Som gammal socialarbetare vet han hur viktigt det är att det nu finns ett beroendecentrum på plats i länet.

-Det här kompetenslyftet är oerhört välkommet. Det är också roligt att se att representanter från i princip alla kommuner är på plats.

Verksamheten finns inom psykiatrin och kommer att fylla en betydande funktion för de som drabbas av psykisk ohälsa i kombination med missbruk.

Stort tack till alla som bidragit till att beroendecentrum nu är på plats!

Annonser

2011 är inget förlorat år!

Pressmeddelande 2011-11-23

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden och en hög kostnadsutveckling i sjukvården gör att landstinget nu reviderar budgeten för 2012. På dagens landstingsfullmäktige debatterades frågan.

Ett arbete med att effektivisera landstingets verksamheter pågår och mycket har hänt i år. Denise Norström lyfte i sitt anförande bland annat att de vårdrelaterade infektionerna har minskat, att landstinget har goda resultat för kolorektal- och gynekologisk cancer, att sjukfrånvaron i landstinget fortsätter att minska och att telefontillgängligheten har förbättrats.

-Alliansen säger att verksamheterna inte levererar och kallar 2011 för ett förlorat år. Det är ett starkt uttryck som negligerar det enorma arbete som verksamhetens personal gör varje dag för västmanlänningarnas bästa, sa landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Den rödgröna landstingsmajoriteten föreslår att förvaltningarnas uppdrag att få sin ekonomi i balans finns kvar, men att detta ska göras på tre år istället för ett. För sjukhusförvaltningen innebär det att verksamheten ska effektiviseras så att man sparar 180 miljoner kronor under tre år. Alternativet, om budgeten inte revideras, är att spara 180 miljoner kronor på ett år.

-Vårt mål är hög patientsäkerhet och vård av god kvalitet, att göra hela besparingen på ett år skulle riskera båda delarna.

 

 

Äntligen medborgarseminarium!

Landstingens utskott är ansvariga för att utveckla dialogen med västmanlänningarna. Tisdagen den 22 november genomförs sjukvårdsutskottets medborgarseminarium med rubriken ”Vi som lever med psykisk ohälsa – vad vill vi?”

Juha Rundgren, landstingsråd med ansvar för psykiatrin, och Görel Malinaric Korkman, sjukvårdsutskottets ordförande hälsar välkomna! Läs hela programmet här!

Lyckad sommarpraktik för utlandsstuderande

”Det politiska initiativet, att erbjuda svenska läkarstuderande vid Wroclaw Medical University praktiktjänstgöring under sommaruppehållet, som togs under våren 2011 har slagit mycket väl ut. Ett speciellt erkännande av handledarnas engagemang och intresse för de studerande vilket är väldigt viktigt för att gör detta sjukhuset till en attraktiv arbetsplats.”

(Ur: Utvärdering av sommarpraktik för utlandsstuderande läkarkandidater)

Utvärderingen av projektet med sommarpraktik för utlandsstuderande läkarstudenter är nu klar. Projektet initierades av den rödgröna landstingsmajoriteten. Bakgrunden är att sjukvården har svårt att rekrytera läkare. Att fånga upp svenska ungdomar som läser sin utbildning utomlands är ett sätt att i ett tidigt stadium marknadsföra Västmanlands sjukhus som arbetsgivare.

Stort tack till alla som bidrog till att göra sommarpraktiken för de utlandsstuderande läkarstudenterna lyckad!

Framgångsrikt arbete för färre tvångsåtgärder uppmärksammas i P4

Psykiatrin i Västmanland har genom systematiskt arbete lyckats nästintill halvera antalet tvångsåtgärder inom slutenvården. Det har bland annat gjorts genom att varje patient har fått en tydlig kontaktperson för ökad kontinuitet.

Nu uppmärksammas projektet i Radio Västmanland.

– Det här är en fantastisk satsning, just att personalen på avdelning får en
chans att påverka. Det är ju de som har kunskapen om patienten, vad de har för
behov och hur man ska utföra det, säger projektledare Ulrica Nordström till SR P4.

– Tvångsåtgärder tas till när ingen annan utväg finns och kan upplevas som starkt kränkande för individen. Därför är det glädjande att psykiatrin har lyckats hitta arbetssätt som minskar behovet av tvångsåtgärder, säger Juha Rundgren, landstingsråd med ansvar för psykiatri.

Budgetfokus på ansvar, långsiktighet och utveckling

Landstinget Västmanland befinner sig i ett allvarligt läge där kostnadsutvecklingen för vården vida överstiger de ökningar av skatteintäkterna som ska bekosta den. Den rödgröna landstingsmajoriteten föreslår därför en reviderad budget som präglas av ansvar, långsiktighet och utveckling.

 

Världsekonomin har inte återhämtat sig från den förra svackan innan den nu är på väg ned i en ny. När arbetsmarknaden inte stärkts tillräckligt så att fler får jobb och betalar skatt påverkar det också kommuner och landsting.

För Landstinget Västmanland betyder det att vi går miste om närmare 40 miljoner kronor i skatteintäkter. Förutom den svaga världsekonomin har den västmanländska sjuk-vårdens kostnader ökat mer än budgeterat de senaste åren. Läget är allvarligt, och för att det inte ska bli ännu allvarligare krävs en mjuk inbromsning av ekonomin.

Precis som när man kör bil måste inbromsningar göras på ett smart och planerat sätt. Den borgerliga regeringen gör dock precis tvärt om. Lagom till valåret 2010 fick kommuner och landsting ett rejält tillskott i form av åtskilliga miljoner kronor i ett tillfälligt konjunkturstöd. På pappret såg det ut som om Landstinget Västmanland redovisade ett gott resultat, men faktum är att om konjunkturstödet inte funnits hade läget sett mycket allvarligare ut. Kostnadsutvecklingen i den sjukvårdande verksamheten ökade även då, men underskottet räddades av regeringens konjunkturstöd.

Att gasa och bromsa planlöst skapar oro, i landstingets fall både för personal och patienter. Vi tror inte att en eventuell lågkonjunktur kommer att vara för evigt. Därför är det av yttersta vikt att i ett allvarligt ekonomiskt läge undvika sådana åtgärder som sparar pengar på kort sikt men innebär problem på lång sikt.

För oss innebär det:

– Vi värnar personalen i landstinget som är garanten för en hög patientsäkerhet och vård av god kvalitet. Att ha kvar kompetent och erfaren personal när ekonomin vänder är en investering för framtiden.

– Vi ser inte privatiseringar som en generell strategi för att spara pengar. I själva verket innebär privatiseringar att styrningen av den offentliga verksamheten försvåras och att det blir svårare att följa om skattepengarna används på rätt sätt.

– Att centralisera sjukvårdande verksamhet är inte heller en självklar lösning på ekonomiska problem. I vissa fall är centralisering befogat. Avancerad sjukvård kräver större patient-underlag och kan inte genomföras på varje sjukhus. I andra fall riskerar centralisering att öka kostnader på andra håll inom landstinget, exempelvis genom ökade kostnader för sjukresor.

Vi vill råda bot på de tvära inbromsningarna för att värna patienter och personal. Den rödgröna landstingsmajoriteten föreslår därför en reviderad budget för åren 2012-2014. Den innebär att uppdraget att få sin ekonomi i balans finns kvar hos landstingets två förvaltningar, men att detta ska göras på tre år i stället för ett. För sjukhusförvaltningen innebär det att verksamheten ska effektiviseras så att man sparar 180 miljoner kronor under tre år. Alternativet, om budgeten inte revideras, är att spara 180 miljoner kronor på ett år. Vårt mål är hög patientsäkerhet och vård av god kvalitet, att göra hela besparingen på ett år skulle riskera båda delarna.

Kombinerat med budgetåtgärderna pågår ett fortsatt intensivt arbete för att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen inom landstinget. Grundbulten i det arbetet är att se utmaningen som gemensam för hela landstinget, för såväl politiker som chefer och medarbetare.

Nu utvecklas uppföljningen i verksam-heterna och därför genomförs också dialogträffar med verksamhetsföreträdare och företrädare för politiken för att se hur landstinget kan jobba smartare och mer effektivt.

Genom vårt förslag till reviderad budget för Landstinget Västmanland tar vi ansvar för patientsäkerhet och god vård. Vi har ett långsiktigt perspektiv genom att värna landstingets personal och fokuserar på utveckling genom att skapa goda förutsättningar för landstinget när ekonomin vänder.

Denise Norström (S)

Juha Rundgren (V)

Lars Flodin (MP)