Insatser för att möta brist på vårdpersonal

Debattartikel publicerad den 27 juni 2011

Den senaste tiden har VLT i en rad artiklar belyst brister i sjukvården, bland annat inom psykiatrin och på vårdcentralen i Hallstahammar. I intervjuer med chefer och personal framstår läkarbrist och brist på personal med specialistkompetens som ett av de huvudsakliga problemen. Det är också den bild vi får när vi träffar företrädare från såväl landstingsdriven som privat verksamhet i länet.

Personalbristen får konsekvensen att de anställda som finns får arbeta hårdare och att landstinget tvingas hyra in personal till en högre kostnad. Inhyrd personal arbetar tillfälligt och kan inte tillgodose behovet av kontinuitet som är så viktigt i vården. Patientens önskemål att träffa samma läkare varje gång kan i det här läget bli svårt att tillmötesgå.

Utbildning är ett nationellt åtagande och det är oroväckande att regeringen inte har gjort mer på området. Under den ekonomiska krisen borde man ha tagit tillfället i akt och erbjudit utbildningsmöjligheter för de som förlorade jobben. Istället stod regeringen handfallen och såg arbetslösheten växa. Det gör att vi nu befinner oss i en paradoxal situation med hög arbetslöshet och stor brist på kvalificerad arbetskraft.

Det är skamligt att svenska elever som vill satsa på en framtid inom läkaryrket tvingas söka utbildning utomlands, samtidigt som landstingen fullkomligt skriker efter fler läkare!

Det återstår oss som landstingspolitiker att ta saken i egna händer och göra vad vi kan för att trygga kompetensförsörjningen i vården.  I den rödgröna landstingsplanen för 2012 tar vi ett samlat grepp för att på flera plan möta utvecklingen:

–  Samarbetet med läkarutbildningen i Örebro fördjupas när landstinget under 2012 utökar antalet AT-läkartjänster.

–  Möjlighet till kompetenshöjning för anställda. Sjuksköterskor ges möjlighet att studera vidare till specialistsjuksköterska med studielön. Liknande avtal finns för undersköterskor som vill utbilda sig till sjuksköterska.

–  En forskningsstrategi och ett systematiskt arbete för att uppmuntra innovationer inrättas för att göra landstinget till en mer attraktiv arbetsgivare.

–  Dessutom inleds arbetet med att se över hur internationellt samarbete runt kompetensförsörjning kan utvecklas, till exempel genom att erbjuda praktikplatser för svenskar som studerar till läkare utomlands.

Kenneth Östberg (S)

Hans Jansson (V)

Lars Flodin (MP)

Landstingsråd

Annonser

Vård styrs bäst utifrån människors behov

Debattartikel publicerad i VLT 21 juni 2011

I dag behandlar landstingsfullmäktige plan och budget för de kommande åren. Det sker i ett kärvt ekonomiskt läge såväl för Landstinget Västmanland som för andra landsting i vår närhet. Trots detta presenterar vi som rödgrön landstingsledning en plan med strategiska satsningar inom viktiga områden för västmanlänningarna.

Mot detta står oppositionens förslag som kan sammanfattas med orden privatisering, bolagisering och utförsäljning av det som idag ägs gemensamt. I oppositionens värld ska bland annat familjeläkarverksamheten bolagiseras, kvinnomottagningen vid sjukhuset i Köping läggas ut på entreprenad och ett aktiebolag kallat Västmanlands specialistoperationer AB ska sälja operationer till andra landsting och länder. Ekonomisk vinst sätts före såväl kvalitet och tillgänglighet för patienterna.

Lika allvarligt är att oppositionen lägger kostsamma förslag utan förklaring till hur det ska finansieras. Det är både oansvarigt och respektlöst mot landstingets verksamheter som sliter för att få ekonomin att gå ihop.

Vår fasta övertygelse är att hälso- och sjukvården bäst styrs utifrån människors behov och inte enskilda företags vinstintresse. Vår landstingspolitik syftar i stället till att göra Västmanland mer hälsosamt, jämlikt och grönt. Det är inom dessa områden vi i dagens landstingsplan presenterar satsningar inom viktiga områden:

Kvalitetsförstärkningar i vården. Möjligheten att bota svåra sjukdomar utvecklas ständigt. Under 2012 gör vi satsningar på att förbättra vården av cancersjuka, bland annat genom deltagande i bildandet av ett regionalt cancercentrum samt spetssatsningar inom kolorektalcancer och brösttumör.

Folkhälsa. Många sjukdomar kan förebyggas genom sunda levnadsvanor. 2012 permnentas de framgångsrika hälsocentren i Fagersta och Västerås. Under 2013 planeras öppning av ytterligare två hälsocentra i länet.

Tillgänglighet. Det måste bli lättare att komma i kontakt med vården. I samband med akutmottagningens flytt till nya lokaler ska kravet på remiss för akuta besök ses över. Satsningar på ledningsläkare inom kirurgi och ortopedi på akutmottagningen gör vistelsetiderna kortare.

Miljö. Genom väl utbyggd kollektivtrafik kan kollektivt resande öka koldioxidutsläppen minska. Under 2012 inleder vi en långsiktig satsning på kollektivtrafiken genom att avsätta 17 miljoner kronor för bland annat en förstärkning av stomlinjenätet. 2012 görs en miljöutredning som en del av de nödvändiga förberedelserna för att 2013 starta ett internt miljöarbete som ska resultera i att landstinget miljöcertifieras.

Trygga kompetens. Landstinget ansvarar för kunskapsintensiva verksamheter i ständig och intensiv utveckling. Under 2012 tar vi ett samlat grepp för att på flera plan möta personalbristen. samarbetet med läkarutbildningen i Örebro fördjupas genom ytterligare AT-läkartjänster. En forskningsstrategi och ett systematiskt arbete för att uppmuntra innovationer inrättas. Dessutom inleds arbetet med att se över hur internationellt samarbete runt kompetensförsörjning kan utvecklas.

Denise Norström (S)

Juha Rundgren (V)

Lars Flodin (MP)

Vi höjer ambitionsnivån i miljöarbetet

Debattartikel publicerad i VLT 20 juni 2011

Vi rödgröna i landstinget ger gärna alliansen rätt i att miljön är en framtidsfråga. En bra livsmiljö, en hållbar försörjning och en effektiv användning av energi och naturresurser är viktiga förutsättningar för en god folkhälsa och en hållbar utveckling för dagens och morgondagens västmanlänningar.

Vi kan notera att de borgerliga glädjande nog står fast vid miljömål och satsningar från förra mandat-perioden, i synnerhet det miljöpolitiska program som Miljöpartiets landstingsråd var pådrivande i att arbeta fram. Men det är också tydligt att Alliansen nu lider brist på idéer om hur vi ska gå vidare med miljöarbetet. I den rödgröna majoriteten har vi där-emot gott om konkreta förslag:

  • De första stegen mot miljöcertifiering tas nästa år genom att genomföra en miljö-utredning. För att minska miljöpåverkan måste vi ha god kunskap om hur och i vilken utsträckning olika delar av verksamheten påverkar miljön.
  • För att säkerställa långsiktigt hållbara fastigheter kommer landstinget utöka sitt arbete med energieffektiviseringar och småskalig energiproduktion. Målsättningen är att landstingets fastigheter ska ha 25 procent lägre energianvändning än norm. Vid investeringar ska beräkningar av livscykelkostnaden alltid göras.
  • Landstinget handlar stora mängder varor och tjänster som medför en betydande miljöpåverkan. Upphandlingskriterierna revideras och skärps så att landstingets upphandling främjar en socialt, etiskt och eko-logiskt hållbar utveckling.
  • Att utveckla kollektivtrafiken i länet är en prioriterad uppgift för landstinget de närmaste åren. Vi föreslår en kraftig höjning av anslaget för regional kollektivtrafik.
  • Användningen av fossilbränsle från landstingets transporter ska minska. Vi avser fortsätta ställa om fordonsparken till fordon drivna på förnyelsebara drivmedel, utveckla bilpoolen, ge möjlighet att konferera på distans samt omarbeta landstingets resepolicy.
  • För att minska läkemedels skadliga inverkan på miljön initierar vi ett arbete med att minska onödig förskrivning av läkemedel och prioritera läkemedel som är mindre skadliga för miljön när så är möjligt utan att medicinska aspekter åsidosätts.
  • Vi föreslår att landstinget genom sitt delägarskap i Almi Mälardalen ska uppmuntra företagande inom innovation och hållbar utveckling.

Alla de här förslagen kommer landstingsfullmäktige att ta ställning till imorgon, den 21 juni. Med tanke på Alliansen stora ord om miljö, men brist på idéer, välkomnar vi deras stöd både i fullmäktige och i det fortsatta dagliga arbetet. Under 2012 är det till exempel dags för det miljöpolitiska programmet att revideras. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet avser då att höja ambitionsnivån.

Denise Norström (S)

Juha Rundgren (V)

Barbara Conte (MP)

Rödgrön storsatsning på kollektivtrafik

Pressmeddelande från den rödgröna landstingsmajoriteten 13 juni 2011

Från årsskiftet stärks stomlinjenätet i länet. Satsningen möjliggörs av att den rödgröna landstingsmajoriteten i sitt förslag till landstingsplan för 2012-2014 avsätter betydligt mer för kollektivtrafik än vad som gjorts tidigare år.

-Det är viktigt att det går att arbetspendla mellan orterna i länet. Det öppnar möjligheter att söka fler jobb, säger landstingsrådet Lars Eriksson (S), som ansvarar för kollektivtrafikfrågor.

Bland annat införs 30-minuterstrafik på sträckan Kolbäck-Västerås i rusningstrafik, där personer idag får stå på bussen. En direktbuss mellan Köping och Eskilstuna sätts in, busstrafiken mellan Arboga och Kungsör ökar och varannan tur från Köping och Kungsör förlängs till Eskilstuna. Därtill förstärks busslinjen mellan Sala och Västerås med fler avgångar.

Utvecklingen av kollektivtrafiken är ett första steg i en flerårig satsning för att stärka
kollektivtrafikutbudet i länet. Målet är att hela Västmanland ska kunna ingå i en och samma arbetsmarknadsregion. Vilka satsningar som görs beslutas av VL, som fattar beslut utifrån en objektslista där föreslagna åtgärder och satsningar utvärderas, analyseras och prioriteras.