Kollektivtrafiken är en del av arbetslinjen

Debattartikel publicerad i VLT 11 februari 2011

Mälardalen växer så det knakar. Beräkningar visar att befolkningen i Stockholm och Mälardalen väntas växa med en halv miljon invånare till 2030. Allt fler västmanlänningar pendlar till sitt jobb eller studieort och med ett växande Mälardalen kommer den utvecklingen förmodligen att förstärkas.

Medborgarnas högst rimliga förväntan att samhället måste möjliggöra pendling är en nyckelfråga. Detta behöver mötas med bra infrastruktur och kollektivtrafik. Det finns en stor tillväxtpotential med ökat kollektivtrafikresande. Detta gäller inte minst inom och mellan de stora städerna i Stockholm–Mälar-dalen.

Sambandet mellan arbetsmarknadsregions storlek och medborgarnas löner är starkt. Det är när fler tillgängliga arbetstillfällen finns inom pendlingsavstånd som högre inkomstnivåer blir en möjlighet för en större andel av länets medborgare.

Vår gemensamma inriktning bör därför vara att alla kommuner i länet skall kunna ingå i en större arbetsmarknadsregion. Vi vet att det finns starka pendlarstråk mellan orter i vårt län och till orter i andra län i vår region. Det är därför viktigt att utveckla tillgängligheten i starka pendlarstråk över länsgränser.

För att inte tappa tid måste vi därför öka takten i att integrera länets alla delar i ett storregionalt perspektiv. Västmanlands län har en ojämn fördelning av tillväxt, både vad gäller ekonomi och befolkning. Västerås växer nästan varje år medan övriga kommuner länet har relativt konstant befolkning eller minskande. Inte minst av detta skäl är en ökad integrering av länets olika delar viktig.

Pendlarna är ett tåligt släkte. Jag har själv arbetspendlat till Stockholm under ett antal år och känner väl till frustrationen när kollektivtrafiken inte fungerar som vi vill att den ska göra. Punktlighetsstatstiken hos de företag som kör tåg har stått att läsa på nyhetsplats i VLT.

Frustrationen hos politiker och arbets-givare är påtaglig över att utlovade lösningar ligger allt för långt bort i tiden. Osäkerheten gror hos pendlare ifall löften om förbättringar ska kunna infrias under överskådlig tid.

Som regional politiker inser jag att vi framöver kommer att behöva ta ett större ansvar för den regionala tågtrafiken. Dels ekonomiskt men kanske framför allt genom att på olika sätt säkerställa en långsiktighet. Det kan innebära att vi tillsammans med våra grannar kan komma att driva ett regiontågsystem, vilket innebär stora borgensåtaganden och ökade driftskostnader.

När staten inte tar ansvaret för att säkerställa att pendlarna i Västmanland och övriga Mälardalen kan röra sig över länsgränserna på ett rimligt sätt, återstår för oss i kommuner och landsting att göra detta. Skattebetalarna i Västmanland har redan tvingats in i en medfinansiering av Citybanan i Stockholm med 600 miljoner kronor. Det är inget som vi önskat men som vi tvingats göra för att säkerställa projektet. Vi har därmed visat att vi tar vårt ansvar för helheten i tågtrafiken.

Vår stora utmaning är nu att göra detsamma för den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Jag är övertygad om att vår tids beslutsfattare kommer att utvärderas utifrån vår förmåga att möta framtidens växande behov av en god kollektivtrafik. Det är en central del i arbetslinjen. Vi vill att fler ska jobba och kunna skapa sig en framtid. Med fler i jobb växer vårt län och vår region. Ska detta bli möjligt måsta kollektivtrafiken utvecklas.

LARS ERIKSSON, LANDSTINGSRÅD MED ANSVAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN
Annonser

Bättre tillgänglighet till mammografin

Debattartikel publicerad 2 februari 2011

Kvinnor som får diagnosen bröstcancer blir fler. Som tur är blir också chanserna att överleva sjukdomen större. Bland annat tack vare att alla kvinnor i Sverige erbjuds mammografikontroller som gör att eventuell cancer upptäcks tidigare än den annars skulle ha gjort. I Västmanland ska alla kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till regelbundna mammografikontroller på Bröstenheten i Västerås. Där finns samlad expertis och hög kompetens för kontroll och behandling. Över 95 % av kvinnorna i Västmanland kommer till kontrollen. Det är en hög siffra och målet är att den ska bli ännu högre. Därför föreslår den rödgröna landstingsledningen att det ska bli enklare att besöka Bröstenheten genom att erbjuda mammografikontroller på kvällar och helger. Vi ser också över möjligheten att personer med funktionsnedsättning ska kunna få ersättning för resor till och från mammografin. Att tillgängligheten till hälso- och sjukvården blir bättre för västmanlänningarna är en viktig fråga för oss. Att kunna gå på mammografikontroll på kvällar och helger är ett viktigt steg i den riktningen.

Rigmor Åkesson (S), ansvarigt landstingsråd

Digital förslagslåda stärker demokratin

Debattartikel publicerad 2 februari 2011.

Längre öppettider på vårdcentralen, mer ekologisk mat på sjukhuset, eller hälsokontroller för alla 40-åringar. De flesta av oss har nog åsikter om hur hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen i länet kan förbättras. Nu förenklar vi för dig genom att du ska kunna lämna ditt förslag till politikerna direkt via en förslagslåda på landstingets hemsida.

I dagsläget kan alla västmanlänningar lämna ett skriftligt medborgarförslag till landstingsfullmäktige. Den möjligheten kommer självklart att finnas kvar. Med det system som vi nu utvecklar kommer du som medborgare även att kunna posta förslag via landstingets hemsida. Förslaget blir då synligt för alla besökare och de som gillar förslaget kan markera sitt stöd. Om ett förslag får tillräckligt mycket stöd tas det sedan upp i fullmäktige. Det kommer också att finnas möjlighet att sprida ett förslag och skapa debatt genom forum som Facebook.

Syftet med att införa digitala medborgarförslag är att underlätta för dig som medborgare att komma i kontakt med politikerna. Liknande modeller finns redan i Malmö och i Storbritannien. Erfarenheter därifrån visar att intresset för att lämna förslag är stort när man enkelt kan göra det via internet.

Vi underlättar dialogen med de folkvalda, möjliggör att fler idéer kommer fram och stärker därmed demokratin. Förhoppningen är att direkta kanaler för påverkan kommer att leda till mer debatt och ökat intresse för landstingspolitik. Det tycker vi är önskvärt. Särskilt med tanke på den diskussion om vårdens framtida finansiering som nu förs, där förslag som hotar en allmän solidariskt finansierad sjukvård från vissa håll lyfts fram som lösningar. Sådana omvälvande beslut får på inga villkor ske över huvudet på medborgarna!

Vårt förslag om stärkt demokrati står mot högeralliansens uppsplittring av välfärden, där inflytandet över den egna verksamheten försvagas och där din roll som medborgare förpassas till att vara kund i ett köp- och säljsystem. Högeralliansens vårdval bygger på att du ska kunna hålla dig informerad om kvalitén på olika vårdcentraler och utifrån det välja den bästa. Föga förvånande är det få som har möjlighet till det och därmed få som gör aktiva val. Betydligt fler visar intresse att lämna sin åsikt i landstingsvalet var fjärde år.

I Vänsterpartiet är vi övertygade om att människor vill kunna påverka direkt och inte bara som en del av en trögrörlig kundmassa. I högeralliansens Västmanland har inflytandet över den egna verksamheten försvagats i och med att allt mer lagts ut på entreprenad. Den utvecklingen har vi i den nytillträdda rödgröna majoriteten satt stopp för. Vi satsar i stället på fördjupad demokrati. Det är medborgarna som äger landstinget och i egenskap av ägare ska de ha makt att påverka!

Hans Jansson (V)
landstingsråd
Lotta Johansson Arnqvist (V)
ledamot av landstingsfullmäktige