2011 blir tufft men vi ser möjligheterna

Debattartikel publicerad i VLT 26 november 2010

I valet fick vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet medborgarnas förtroende att leda landstinget Västmanland. Vi fick det för att vi är det alternativ som sätter en rättvis och jämlik vård före utförsäljningar och vinster åt privata vårdföretag. Som vill att sjukvården ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta hälsofrämjande. Som vill ta krafttag för ett miljövänligt landsting och minska påverkan på klimatet.

Vi inleder mandatperioden med att omedelbart rätta till några av alliansens mest omdömeslösa beslut.

  • Vi stoppar kommersialiseringen av specialisttandvården och kvinnokliniken i Köping.
  • Vi sätter stopp för bolagiseringen av de landstingsdrivna vårdcentralerna.
  • Vi drar tillbaka alliansens beslut att avgiftsbelägga personer med sömnapné, som använder sig av det livsuppehållande hjälpmedlet CPAP. Enligt beslutet skulle dessa patienter betala en hyra för apparaten även långt efter det att apparatens egentliga kostnad är betald. Det anser vi är orimligt!

Till skillnad från vad alliansen i valrörelsen lät oss tro, kommer 2011 att bli ett tufft år ekonomiskt. Sviterna efter finanskrisen och en mer utdragen lågkonjunktur innebär att skatteintäkterna har en lägre ökningstakt än beräknat. I det läget minskar alliansregeringen sitt stöd rejält. (Med en rödgrön regering hade landstinget fått extra konjunkturstöd för att överbrygga krisen.) Detta innebär att vi inte omedelbart kan dra igång med alla satsningar som behövs. Men redan nu ger vi landstingets verksamheter i uppdrag att arbeta hälsofrämjande, för ett friskare, rättvisare och grönare Västmanland.

Hälsa är beroende av många faktorer. Hur vi har det runt omkring oss, hur skola, arbetsliv och fritid fungerar är avgörande för hur vi mår. Hälsoarbetet förutsätter ett gott samarbete med länets kommuner. Ingen person ska behöva ramla mellan sängarna för att samarbetet mellan den kommunala äldrevården och landstingets sjukvård inte fungerar.

Hälsa ska också vara de kommersiella vårdcentralernas målsättning. Dagens ersättningssystem, där vårdcentralerna får ersättning utifrån hur många patienter de har listade, riskerar att göra sjukvården skev. I detta system är du som patient en kostnad så fort du kommit innanför dörren på vårdcentralen och ju fortare du lämnar desto bättre. Vi kommer att utreda hur ersättningssystemets utformning kan ändras så att vinstintresset inte står i strid med hälso- och sjukvårdens främsta mål, nämligen hälsa.

Landstingspersonalens välmående är av stor vikt för befolkningens hälsa. Över 6 000 människor arbetar i landstingets regi. Att de mår bra är ett ändamål i sig, men även en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna hålla hög kvalitet. Målsättningen är att landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare.

En bra livsmiljö är också en förutsättning för folkhälsan. Ett av de största hoten mot vår miljö är utsläppen av koldioxid och miljögifter. Landstinget ska verka för att göra kollektivtrafiken till ett verkligt alternativ till bilåkning. Vi förstärker också fokus på att göra den egna verksamheten skonsam för miljön, till exempel genom energieffektivisering av byggnader och hårdare miljökrav vid upphandling.

Trots ett tufft ekonomiskt läge ser vi goda möjligheter att under de kommande fyra åren skapa ett friskare, rättvisare och grönare Västmanland.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)
landstingsråd

Annonser